Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 238, Identifikacija objekta: 240

Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN 29/98)

Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN 29/98)

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na osnovi članka 163. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 73/97) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O VJEŽBENIČKOM STAŽU STRUČNIH DJELATNIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način provođenja vježbeničkog staža, uvjeti koje moraju ispunjavati ustanove socijalne skrbi u kojima vježbenik provodi vježbenički staž, uvjete koje mora ispunjavati stručni voditelj (mentor), sadržaj i način polaganja stručnog ispita, sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Članak 2.

(1) Stručni djelatnici koji nakon završenog obrazovanja zasnuju radni odnos ili volontiraju u ustanovama socijalne skrbi, radi stjecanja sposobnosti za samostalan rad (u daljnjem tekstu: vježbenici) provode vježbenički staž u ustanovama socijalne skrbi.

(2) Stručni djelatnici nakon završenog obrazovanja mogu provoditi vježbenički staž i u drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju poslove socijalne skrbi pod uvjetima i na način propisan ovim Pravilnikom.

(3) Stručni djelatnik iz stavka 1. i 2. ovog članka koji u vrijeme zasnivanja radnog odnosa ima u odgovarajućoj struci radni staž kraći od vremena određenog za vježbenički staž propisan člankom 161. stavkom 1. Zakona o socijalnoj skrbi, dužan je provesti vježbeničku praksu sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(4) Stručni djelatnik iz stavka 1. ovog članka može provesti dio vježbeničke prakse i u državnim tijelima ili pravnim osobama zdravstva, odgoja, obrazovanja, pravosuđa, kao i drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove socijalne skrbi.

Članak 3.

(1) Za vrijeme vježbeničkog staža vježbenik se kroz praktični rad i učenje osposobljava za samostalan rad (vježbenička praksa).

(2) Vježbenička praksa obavlja se prema sadržaju koji je sastavni dio ovoga pravilnika (prilog 1).

(3) Tijekom vježbeničke prakse vježbenik se priprema i za stjecanje stručnih znanja predviđenih programom općeg i posebnog dijela stručnog ispita.

(4) Vježbenička praksa traje 12 mjeseci za vježbenika s visokom i višom stručnom spremom i 9 mjeseci za vježbenike sa srednjom stručnom spremom i po proteku ovog roka vježbenici mogu pristupiti polaganju stručnog ispita, a najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

(5) Vježbenička praksa može trajati dulje od roka utvrđenog u stavku 4. ovoga članka pod uvjetima i na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Sadržajem vježbeničke prakse utvrđuju se:

- zadaće i poslovi što ih je vježbenik u tijeku vježbeničke prakse dužan obavljati,

- vrijeme obavljanja vježbeničke prakse na pojedinim zadaćama i poslovima.

II. SADRŽAJ I NAČIN PROVOĐENJA VJEŽBENIČKOG STAŽA I UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI STRUČNI VODITELJ (MENTOR)

Članak 5.

(1) Za provođenje cjelokupne vježbeničke prakse brine se glavni stručni voditelj (mentor) i stručni voditelji.

(2) Glavni stručni voditelj mora imati viši a najmanje isti stupanj stručne spreme u struci za koju se vježbenik osposobljava, najmanje 6 godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi, položen stručni ispit te sposobnost i sklonost prema pedagoškom radu.

(3) Glavni stručni voditelj dužan je:

- upoznati vježbenika sa sadržajem vježbeničke prakse i programom općeg i posebnog dijela stručnog ispita,

- organizirati i neprekidno pratiti provođenje cjelokupne vježbeničke prakse,

- organizirati upućivanje vježbenika na provođenje dijela vježbeničke prakse u druge ustanove socijalne skrbi, državna tijela vlasti, pravne osobe zdravstva, odgoja, obrazovanja, pravosuđa, kao i u druge pravne ili fizičke osobe koje obavljaju poslove socijalne skrbi, a ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom,

- pružati stručnu pomoć vježbeniku u praktičnom radu, upućivati ga na stručnu literaturu i propise utvrđene programom stručnog ispita, te redovito održavati s njim konzultacije,

- provjeravati njegov praktični rad,

- obavljati i druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 6.

(1) Provedbu vježbeničke prakse u pojedinim ustrojbenim jedinicama ustanove socijalne skrbi odnosno dijela prakse u državnom tijelu, pravnoj osobi zdravstva, odgoja, obrazovanja, pravosuđa, kao i drugoj pravnoj osobi koja obavlja poslove socijalne skrbi organizira i prati stručni voditelj.

(2) Stručni voditelj mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na određenim poslovima na kojima se vježbenik osposobljava te sposobnost i sklonost prema pedagoškom radu.

(3) Stručni voditelj dužan je:

- uvoditi vježbenika u rad ustrojbene jedinice i pomagati mu uputama i savjetima pri praktičnom osposobljavanju,

- brinuti da vježbenik obavlja poslove utvrđene sadržajem vježbeničke prakse,

- obavljati i druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 7.

(1) Glavnog stručnog voditelja imenuje, na prijedlog stručnog vijeća, ravnatelj ustanove socijalne skrbi u kojoj je vježbenik zasnovao radni odnos ili volonterski rad, odnosno u kojoj vježbenik provodi pretežiti dio vježbeničke prakse.

(2) Stručnog voditelja imenuje ravnatelj ustanove socijalne skrbi, odnosno državnog tijela, pravne osobe zdravstva, odgoja, obrazovanja, pravosuđa, kao i druge pravne osobe koja obavlja poslove socijalne skrbi gdje vježbenik provodi dio vježbeničke prakse.

Članak 8.

Obavljanje poslova glavnog stručnog voditelja i stručnih voditelja u ustanovama socijalne skrbi sastavni je dio radne obveze stručnih djelatnika kojima su povjereni ovi poslovi, a dodatak na plaću ostvaruju sukladno općem aktu ustanove, odnosno kolektivnom ugovoru.

Članak 9.

(1) Vježbenik je dužan obavljati poslove, koje mu sukladno sadržaju vježbeničke prakse povjeri glavni stručni voditelj, odnosno stručni voditelj.

(2) Vježbeniku se ne može povjeriti obavljanje poslova, odnosno zadaća voditelja ustrojstvene jedinice, ni samostalno obavljanje poslova u okviru javnih ovlasti centra za socijalnu skrb, te drugih složenih poslova, koji se odnose na prava i interese korisnika socijalne skrbi.

Članak 10.

(1) Za vrijeme praktičnog rada vježbenik vodi dnevnik u koji unosi poslove, odnosno zadaće koje je obavljao.

(2) Dnevnik povremeno pregledava i ovjerava glavni stručni voditelj i stručni voditelji.

(3) Vježbenik ostvaruje sadržaj vježbeničke prakse u radnom vremenu od 40 sati tjedno. Zbog odsustva s rada uslijed bolesti, porodnog dopusta, vojne vježbe i drugih osnova odsutnosti s rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom odnosno aktom ustanove socijalne skrbi, produljuje se vježbenički staž za onoliko vremena koliko je odsustvo s rada trajalo.

III. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI USTANOVE SOCIJALNE SKRBI U KOJIMA VJEŽBENIK PROVODI VJEŽBENIČKI STAŽ

Članak 11.

(1) Ustanove socijalne skrbi u kojima vježbenici provode pretežiti dio vježbeničke prakse moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- da u okviru svoje djelatnosti obavljaju stručne poslove predviđene u sadržaju vježbeničke prakse određene struke,

- da imaju u radnom odnosu, puno radno vrijeme, stručnog djelatnika koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova glavnog stručnog voditelja (članak 5. stavak 2. ovoga Pravilnika),

- da imaju u radnom odnosu, puno radno vrijeme, stručnog djelatnika koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova stručnog voditelja (članak 6. stavak 2. ovoga Pravilnika) stručnog djelatnika koji ima isti ili viši stupanj stručne spreme, struke za koju se vježbenik osposobljava, i najmanje jednu godinu radnog iskustva na tim poslovima,

- da raspolažu odgovarajućom opremom i prostorom za obavljanje vježbeničke prakse određene struke.

(2) Vježbenik može provoditi pretežiti dio vježbeničke prakse u ustanovi socijalne skrbi koja ne ispunjava propisani uvjet iz stavka 1. alineje 2. ovoga članka, ako se sporazumno s drugom (najbližom) ustanovom socijalne skrbi koja ispunjava ovaj uvjet, imenuje glavni stručni voditelj.

(3) Ako se tijekom vježbeničke prakse ocijeni da ne postoji mogućnost da vježbenik obavi u cijelosti praksu u ustanovi socijalne skrbi u kojoj je zasnovao radni odnos, odnosno volonterski rad, ili bi upućivanje u drugu ustanovu socijalne skrbi pridonijelo njegovom uspješnijem osposobljavanju, vježbenik će obavljati vježbeničku praksu u drugoj ustanovi socijalne skrbi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka vježbenik se upućuje u drugu ustanovu socijalne skrbi koja ima sjedište na području iste županije, a iznimno se može uputiti i u ustanovu socijalne skrbi koja ima sjedište na području druge županije, ako je to svrsishodnije i racionalnije.

(5) Ustanova socijalne skrbi u kojoj je vježbenik u radnom odnosu, odnosno volonterskom radu ugovorom uređuje međusobna prava i obveze u svezi upućivanja vježbenika u drugu ustanovu socijalne skrbi.

(6) Troškovi koji nastanu u svezi upućivanja vježbenika na praksu u drugu ustanovu socijalne skrbi, (troškovi glede naknade glavnom stručnom voditelju, stručnom voditelju, troškovi prijevoza, materijalni troškovi i slično) snosi ustanova socijalne skrbi u kojoj je vježbenik zasnovao radni odnos, odnosno volonterski rad, ako ugovorom nije uređeno drukčije.

Članak 12.

(1) Vježbenici mogu provoditi dio vježbeničke prakse u drugoj ustanovi socijalne skrbi, državnom tijelu, pravnoj osobi zdravstva, odgoja, obrazovanja, pravosuđa i drugoj pravnoj osobi koja obavlja poslove socijalne skrbi, ovisno o vrsti poslova i zadaća za koje se osposobljavaju tijekom vježbeničkog staža u skladu sa sadržajem vježbeničke prakse, ako ove pravne osobe ispunjavaju uvjete iz članka 11. stavka 1. alineja 1. i 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ustanova socijalne skrbi koja upućuje vježbenika na provođenje dijela vježbeničke prakse sukladno stavku 1. ovoga članka, ugovorom uređuje međusobna prava i obveze u svezi upućivanja vježbenika u drugu ustanovu, državno tijelo ili drugu pravnu osobu.

(3) Odredba članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuje se u svezi upućivanja vježbenika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Vježbenici koji nisu zasnovali radni odnos, odnosno volonterski rad u ustanovama socijalne skrbi, već s drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju poslove socijalne skrbi, vježbeničku praksu provode u ustanovama socijalne skrbi koje ispunjavaju uvjete iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(2) Međusobna prava i obveze u svezi upućivanja vježbenika na provođenje vježbeničke prakse u ustanovu socijalne skrbi iz stavka 1. ovoga članka uređuju se ugovorom.

(3) Odredba članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuje se u svezi upućivanja vježbenika iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Na vježbenike iz stavka 1. ovog članka, u svim drugim pitanjima, shodno se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima se uređuje obavljanje vježbeničkog staža u ustanovama socijalne skrbi.

Članak 14.

(1) Uspjeh vježbenika prati se tijekom provođenja cjelokupne vježbeničke prakse.

(2) Glavni stručni voditelj i stručni voditelj ocjenjuju praktični rad i stečena znanja vježbenika, a uspjeh ocjenjuju opisnom ocjenom koja se unosi u vježbeničku knjižicu.

(3) Obrazac vježbeničke knjižice sastavni je dio ovoga Pravilnika (prilog 2).

(4) Ako glavni stručni voditelj ocijeni da vježbenik nije u cijelosti, ili dijelom, zadovoljio u obavljanju vježbeničke prakse odredit će mu rok u kojem će se ponovno osposobljavati i ocijeniti u smislu stavka 2. ovoga članka.

IV. SADRŽAJ I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 15.

(1) Stručni ispit dužan je polagati vježbenik po uspješnom završetku vježbeničke prakse i stručni djelatnik u ustanovi socijalne skrbi, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja poslove socijalne skrbi, a kojem je ova obveza utvrđena prilikom prijama u radni odnos.

(2) Stručni djelatnik kojem nije utvrđena obveza polaganja stručnog ispita može, ako to želi, polagati stručni ispit.

(3) Stručni ispit iz stavka 1. i 2. ovoga članka polaže se pred ispitnim povjerenstvom ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Članak 16.

(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika, koji je ujedno i ispitivač, i promjenljivih članova - ispitivača za određeni dio stručnog ispita.

(2) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva i njihovi zamjenici mogu se imenovati samo iz redova službenika ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi koji imaju visoku stručnu spremu, šest godina radnog iskustva na poslovima socijalne skrbi, i položen državni stručni ispit, odnosno položen ili priznat stručni ispit ili su od njega oslobođeni prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.

(3) Članovi ispitnog povjerenstva imenuju se i iz drugih državnih tijela ili ustanova, koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka i rade na poslovima iz predmeta kojega ispituju.

(4) Rješenje o imenovanju predsjednika, članova ispitnog povjerenstva i njihovih zamjenika donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

(5) Za svaki ispit predsjednik ispitnog povjerenstva, odnosno u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika, odredit će imenovane članove ispitnog povjerenstva za ispitivače.

Članak 17.

(1) Vježbenik koji polaže stručni ispit može podnijeti prijavu za polaganje stručnog ispita nakon završetka vježbeničke prakse, a dužan je prijaviti najkasnije tri mjeseca prije isteka vježbeničkog staža.

(2) Stručni djelatnik koji je dužan položiti stručni ispit podnijet će prijavu za polaganje stručnog ispita najkasnije tri mjeseca prije isteka utvrđenog roka u kojem je dužan položiti stručni ispit.

(3) Prijava iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnosi se ravnatelju ustanove socijalne skrbi, odnosno ovlaštenom predstavniku pravne ili fizičke osobe koja obavlja poslove socijalne skrbi u kojoj je osoba koja polaže stručni ispit u radnom odnosu, ili volonterskom radu, a koji ovjerava podatke unesene u prijavu i dostavlja prijavu, bez odlaganja, ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, dužno je osigurati polaganje stručnog ispita do isteka roka za polaganje, ako je prijava podnesena u roku iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 18.

(1) Prijava iz stavka 3. članka 17. ovoga Pravilnika mora sadržavati:

1. ime i prezime, nadnevak i mjesto rođenja te državljanstvo osobe koja polaže stručni ispit,

2. mjesto prebivališta i adresu stanovanja,

3. vrstu i stupanj stručne spreme,

4. podatke o zadaćama i poslovima koje obavlja i iskustvu u struci,

5. pobliži datum kada osoba želi polagati stručni ispit.

(2) Uz prijavu se prilaže preslika ili prijepis svjedodžbe, odnosno diplome o završenoj školskoj spremi i ugovor o radu.

(3) Vježbenik uz prijavu prilaže i vježbeničku knjižicu.

Članak 19.

(1) Kad ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi primi prijavu utvrđuje da li osoba ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome donosi posebno rješenje.

(2) Obavijest o mjestu i danu polaganja stručnog ispita mora biti dostavljeno osobi koja je podnijela prijavu najmanje petnaest dana prije dana određenog za polaganje.

Članak 20.

(1) Osoba koja je podnijela prijavu može odgoditi polaganje stručnog ispita u roku koji joj je određen, ali je o tome dužna izvijestiti ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi i to najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje.

(2) Ako se osobi koja je podnijela prijavu za polaganje stručnog ispita dogode nepredviđeni razlozi, unutar roka utvrđenog u stavku 1. ovoga članka, zbog kojih ne može pristupiti polaganju stručnog ispita, može odgoditi polaganje stručnog ispita s tim da te razloge opravda.

(3) U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka smatra se da osoba nije ni polagala.

(4) Osoba koja je pristupila polaganju stručnog ispita i tijekom njegovog trajanja odustala smatra se da ga nije položila.

(5) Ako osoba iz zdravstvenih razloga ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita ispitno povjerenstvo donosi odluku o njegovom odgađanju.

(6) O odustanku od polaganja stručnog ispita osoba koja je prijavila polaganje stručnog ispita dužna je izvijestiti ustanovu socijalne skrbi, odnosno drugu pravnu ili fizičku osobu koja obavlja poslove socijalne skrbi koja je upućuje na polaganje.

Članak 21.

(1) Troškove stručnog ispita snosi ustanova socijalne skrbi, odnosno pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove socijalne skrbi koja je uputila vježbenika ili stručnog djelatnika na ispit.

(2) Stručni djelatnik kojem nije utvrđena obveza polaganja stručnog ispita, a želi polagati stručni ispit, troškove stručnog ispita snosi sam.

(3) Osobi koja je prijavila stručni ispit i odgodila njegovo polaganje uplaćeni iznos se priznaje za iduće polaganje stručnog ispita.

Članak 22.

(1) Stručni ispit sastoji se od općeg i posebnog dijela.

(2) Opći dio stručnog ispita polaže se usmeno, a posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno.

(3) Posebni dio stručnog ispita koji se polaže pismeno sastoji se od izradbe radne zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se osposobljava, odnosno koje obavlja osoba koja polaže stručni ispit.

(4) Pismenu zadaću u okviru posebnog dijela stručnog ispita određuje ispitno povjerenstvo neposredno prije početka ispita, na prijedlog člana ispitnog povjerenstva koji ispituje posebni dio, a iste je struke kao i osoba koja polaže stručni ispit.

(5) Izradba pismene zadaće ne može trajati dulje od četiri sata.

Članak 23.

(1) Osoba koja polaže stručni ispit pristupa usmenom dijelu ispita nakon izradbe pismene zadaće, neovisno kako je zadaća ocijenjena.

(2) Usmeni dio ispita obavlja se na način koji omogućava utvrđivanje stvarne osposobljenosti osobe za obavljanje odgovarajućih zadaća i poslova.

(3) Osoba koja polaže stručni ispit polaže isti tijekom jednog dana, a iznimno može polagati određeni dio ispita sljedeći dan od dana pristupanja polaganju stručnog ispita, uz odobrenje predsjednika ispitnog povjerenstva.

Članak 24.

(1) Usmeni dio općeg dijela stručnog ispita sastoji se iz provjere znanja iz predmeta:

1. Ustavno ustrojstvo i

2. Radni odnosi

(2) Predmet Ustavno ustrojstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 8/98 - pročišćeni tekst)

2. Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 34/92. - pročišćeni tekst)

(3) Predmet Radni odnosi obuhvaća sljedeć pravne izvore:

1. Zakon o radu ("Narodne novine", br. 38/95, 54/95 i 65/95),

2. Zakon o plaćama službenika i namještenika u javnim službama ("Narodne novine", br. 74/94).

Članak 25.

(1) Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita sastoji se iz provjere znanja iz predmeta:

1. Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje,

2. Socijalna skrb i sustav socijalne politike,

3. Obiteljsko pravna zaštita,

4. Zaštita djece s poremećajima u ponašanju,

5. Zaštita osoba s tjelesnim ili/i mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti,

6. Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje.

(2) Predmet Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91),

2. Zakon o upravnim sporovima ("Narodne novine", br. 53/91, 9/92 i 77/92),

3. Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine", br. 38/87 i 42/88)

4. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine", br. 49/87 i 38/88),

5. Zakon o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96), članci 1.-8. i 11.

(3) Predmet socijalna skrb i sustav socijalne politike obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Europska povelja o osnovnim socijalnim pravima radnika ("Narodne novine", br. 37/91) točka 10, 20-30,

2. Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 73/97), i podzakonski akti,

3. Zakon o zaštiti članova obitelji kojima je hranitelj na obveznoj vojnoj službi ("Narodne novine", br. 57/76 i 53/91),

4. Zakon o kretanju i boravku stranaca ("Narodne novine", br. 53/91, 22/92, 26/93 i 29/94) - članci 31.-43., 61.-62. i 65.-68.,

5. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 1/97) - članci 9.-14., 15.-17. i 26.-32:,

6. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 1/97 i 109/97), članci 79.-83.,

7. Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškvoa zdravstvene zaštite ("Narodne novine", br. 33/97 i 79/97) članci 15.-21.,

8. Zakon o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine", br. 96/93 i 39/95),

9. Zakon o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85, 8/90 i 40/90) članci 10.-24. i 47.-56.,

10. Zakon o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", br. 83/92),

11. Zakon o zapošljavanju ("Narodne novine", br. 59/96), članci 5.-16., 17.-43.,

12. Zakon o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90, 26/93, 27/93 i 7/96) - članci 10.-15. i 66.-70.,

13. Zakon o najmu stanova ("Narodne novine", br. 91/96), članci 7.-8. i 38.-40.,

14. Uredba o mjerilima i postupku osnivanja služnosti plodouživanja ("Narodne novine", br. 61/96 i 6/97),

(4) Predmet Obiteljsko pravna zaštita obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Konvencija o pravima djeteta, New York, 20. studenog 1989/SL SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 15/90) i točka 34. Odluke… (o sukcesiji) "Narodne novine", - Međunarodni ugovori, br. 12/93.,

2. Konvencija Ujedinjenih naroda o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, potpisana u New Yorku, 20. lipnja 1956 (SL FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 2/60) i točka 7. Odluke … (o sukcesiji) "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 3/95),

3. Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, potpisana u Hagu, 6. listopada 1989 (SL SFRJ, Međunarodni ugovori, br. 7/91), i točka 6. Odluke … (o sukcesiji) - "Narodne novine - Međunarodni ugovor", br. 4/94.,

4. Zakon o braku i porodičnim odnosima ("Narodne novine", br. 51/89 - pročišćeni tekst, 56/90 i 59/90) - javne ovlasti centra za socijalnu skrb i podzakonski akti,

5. Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima ("Narodne novine", br. 53/91), članci 1.13., 14.-16., 32.-45., 61.-67., 74.-77. i 86.-106.,

6. Zakon o osobnom imenu ("Narodne novine", br. 69/92 i 26/93),

7. Zakon o državnim maticama ("Narodne novine", br. 96/93), članci 9.-15.,

8. Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti ("Narodne novine", br. 10/74),

9. Zakon o prebivalištu i boravištu građana ("Narodne novine", br. 53/91 i 26/93),

10. Zakon o parničnom postupku (Sl. SFRJ, br. 4/77 i 36/77 i Zakon o preuzimanju … ("Narodne novine", br. 53/91 i 91/92) - članci 17., 27.-31., 46.-52., 54.-55., 77.-88., 162., 196.-203., 204.-211., 348.,

12. Ovršni zakon ("Narodne novine", br. 57/96) - članci 1.-54.,

13. Zakon o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93 i 29/94), članci 39., 53., 157. i 167.,

14. Zakon o nasljeđivanju ("Narodne novine", br. 52/71 i 47/78), članci 122.-127., 134., 146., 203. i 213.,

15. Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine", br. 53/91) - članci 1.-153., 164.-169. i 211.-219.

(5) Predmet Zaštita djece s poremećajima u ponašanju obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 110/97) - članci 232.-243.,

2. Kazneni zakon Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 110/97) - članci 1.-13., 64.-72., 73.-81., 127., 188.-198., 201. i 206.-215.,

3. Zakon o sudovima za mladež ("Narodne novine", br. 111/97),

4. Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija ("Narodne novine", br. 21/74, 39/74, 55/88 i 19/90), članci 1.-11., 191. i 303.-383.,

5. Pravilnik o izvršenju odgojne mjere pojačane brige i nadzora ("Narodne novine", br. 22/85),

6. Pravilnik o izvršenju odgojne mjere upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu ("Narodne novine", br. 15/89),

7. Pravilnik o izvršenju odgojnih mjera ("Narodne novine", br. 50/88).

(6) Predmet Zaštita osoba s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o duševnom dravlju i zaštiti osobe s duševnim smetnjama ("Narodne novine", br. 111/97),

2. Zakon o poduzećima za zapošljavanje invalida ("Narodne novine", br. 57/89 i 26/93),

3. Zakon o određivanju poslova i radnih zadataka na kojima se zapošljavaju slijepi invalidi rada odnosno invalidne osobe ("Narodne novine", br. 12/79, 31/86, 47/89 i 26/93),

4. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89, 40/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) članci 21.-32., 40.-67. i 75.-96.,

5. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", br. 10/97), članci 1.-6. i 15.-23.,

6. Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ("Narodne novine", br. 47/96),

7. Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ("Narodne novine", br. 86/92),

8. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ("Narodne novine", br. 23/91),

9. Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu ("Narodne novine", br. 13/91),

10. Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine", br. 108/96), članci 8.-25. i 26. - 71).

11. Pravilnik o načinu i uvjetima dodjele sredstava za zapošljavanje nezaposlenih invalida rada i djece ometene u psihofizičkom ili fizičkom razvoju ("Narodne novine", br. 47/95).

(7) Predmet zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 1/97),

2. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 1/97 i 109/97).

Članak 26.

(1) Ispitni predmeti posebnog dijela stručnog ispita, odnosno njegovi dijelovi po određenim strukama jesu za:

1. SOCIJALNOG RADNIKA

a) Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje - točka 1., 3. i 4. stavka 2. članka 25. ovoga Pravilnika,

b) Socijalna skrb i sustav socijalne politike - u cijelosti stavak 3. članka 25. ovog Pravilnika,

c) Obiteljsko pravna zaštita - točka 1., 4. - javne ovlasti centra za socijalnu skrb, 6., 14. i 15 stavka 4. članka 25. ovoga Pravilnika,

d) Zaštita djece s poremećajima u ponašanju - u cijelosti stavak 5. članka 25. ovoga Pravilnika,

e) Zaštita osoba s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti - točka 1., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. stavka 6. članka 25. ovoga Pravilnika,

f) Osnovni principi timskog rada i metode socijalnog rada

2. PRAVNIKA

a) Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje - u cijelosti stavak 2. članka 25. ovoga Pravilnika,

b) Socijalna skrb i sustav socijalne politike - točka 1., 2., 3., 4., 8. i 9. stavka 3. članka 25. ovoga Pravilnika,

c) Obiteljsko pravna zaštita - u cijelosti stavak 4. članka 25. ovoga Pravilnika,

d) Zaštita djece s poremećajima u ponašanju - točka 1. 2., 3. i 4. stavka 5. članka 25. ovoga Pravilnika,

e) Zaštita osoba s tjelesnim ili /i mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti - točka 1., 2. i 3. stavka 6. članak 25. ovoga Pravilnika.

3. PSIHOLOGA

a) Socijalna skrb i sustav socijalne politike - točka 1. i 2. stavka 3. članka 25. ovoga Pravilnika,

b) Obiteljsko pravna zaštita - točka 1. 2., 3., 4. - javne ovlasti centra za socijalnu skrb i 5. stavka 4. članka 25. ovoga Pravilnika,

c) Zaštita djece društveno neprihvatljivog ponašanja - točka 2., 3. i 4. stavka 5. članka 25. ovoga Pravilnika,

d) Stručni sadržaji posebnog dijela stručnog ispita za psihologa obuhvaćaju:

1. Karakteristike razvojnih razdoblja, osobito djetinjstva i adolescencije

2. Motivacijski i emocionalni procesi (posebice u pojedinim razvojnim razdobljima)

3. a) Struktura i dinamika ličnosti, osobito:

- socijalni motivi, stavovi i predrasude

- prilagođavanje ličnosti: frustracije, konflikti i njihovo rješavanje, obrambeni mehanizmi

b) Razvitak ličnosti, osobito:

- socijalni čimbenici razvoja ličnosti

- uloga obitelji, škole i vršnjaka

- značenje društvenih uvjeta za formiranje ličnosti

- socijalizacija i razvitak svijesti o sebi, osobito socijalna okolina i socijalizacija, uloga i status, autoaktualizacija

c) Metode i tehnike ispitivanja ličnosti

4. Grupa i grupni procesi

5. Obitelj i brak

- partnerski odnosi i roditeljstvo

- odnosi roditelja i djece

- odnosi među djecom

6. Duševno zdravlje i psihopatologija

- kriteriji za procjenu normalnosti ponašanja

- važeća klasifikacija duševnih poremećaja

- duševni poremećaji (psihoze, neuroze)

- poremećaji ličnosti

- poremećaji u ponašanju

7. Osnovne forenzičke psihologije

8. Psihosocijalni aspekti kriminaliteta, osobito maloljetničke delikvencije

- psihološka analiza kriminalnog ponašanja

9. Odgojne mjere prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela:

- sadržaj, svrha i ciljevi pojedinih odgojnih mjera

- donošenje odluke odnosno preporuke o pojedinim odgojnim mjerama

- praćenje i vrrednovanje učinaka pojedinih odgojnih mjera

10. Sustav krivičnih i prekršajnih sankcija prema maloljetnicima

- sadržaj, svrha i cilj

11. Timski rad:

- svrha i ciljevi, principi

- karakteristike i faze

- interdisciplinarnost

- problemi u komunikaciji, međuljudski sukobi i način njihova rješavanja.

4. DEFEKTOLOG

a) Socijalna skrb i sustav socijalne politike

- točka 1. i 2. stavka 3. članka 25. ovoga Pravilnika,

b) Obiteljsko pravna zaštita - točka 1. i 4. - javne ovlasti centra za socijalnu skrb, stavka 4. članka 25. ovoga Pravilnika,

c) Zaštita djece s poremećajima u ponašanju - točka 3., 4., 5., i 6. stavka 5. članka 25. ovoga Pravilnika,

d) Zaštita osoba s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti - u cijelosti stavak 6. članka 25. ovoga Pravilnika

e) Stručni sadržaji posebnog dijela stručnog ispita obuhvaćaju:

1. Učestalost tjelesnog i/ili mentalnog oštećenja u općoj populaciji,

- pokazatelji za Republiku Hrvatsku

2. Definicija vrste i stupanj tjelesnog i/ili mentalnog oštećenja

3. Prava osoba s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjima u sustavu:

3.1. socijalne skrbi,

3.2. zdravstva,

3.3. prosvjete

3.4. mirovinskog i invalidskog osiguranja

3.5. zapošljavanja,

3.6. u drugim sustavima.

4. Obitelj osobe s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem,

5. Uloga udruga invalida i roditelja djece s hendikepom u zaštiti i rehabilitaciji osoba s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjima.

5. DEFEKTOLOGA - SOCIJALNOG PEDAGOGA

a) Socijalna skrb i sustav socijalne politike

- točka 1. i 2., 10., 11. i 12. stavka 3. članka 25. ovoga Pravilnika,

b) Obiteljsko pravna zaštita - točka 1. i 4. - javne ovlasti centra za socijalnu skrb, stavka 4. članka 25. ovoga Pravilnika,

c) Zaštita djece s poremećajima u ponašanja - u cijelosti stavak 5. članka 25. ovoga Pravilnika,

d) Zaštita osoba s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti - točka 1. stavka 6. članka 25. ovoga Pravilnika,

e) Stručni sadržaji posebnog dijela stručnog ispita obuhvaćaju:

1. Psihosocijalne i druge karakteristike razvojnih faza djeteta,

2. Pojavni oblici poremećaja u ponašanju (uključujući kriminalitet maloljetnika, alkoholizam, narkomaniju - učestalost i rasprostranjenost),

3. Čimbenici pojave poremećaja u ponašanju djece i mladeži,

4. Rad na slučaju, dijagnostička obrada,

5. Uloga članova tima u tretmanu,

6. Oblici i vrste tretmana (individualni i skupni tretman te institucionalni, poluinstitucionalni i izvaninstitucionalni oblici tretmana,

7. Izvršenje odgojnh mjera, kazne maloljetničkog zatvora i zaštitnih sankcija prema maloljetnicima,

8. Planiranje i programiranje tretmana (vrste planova i programa, metode i tehnike planiranja i programiranja, praćenja realizacije, vrednovanje postignuća rezultata - po oblicima tretmana i odgojnim mjerama),

9. Stručna dokumentacija (za planiranje programiranja praćenja realizacije, procjenjivanje uspješnosti, dnevnici rada,

10. Savjetovališni rad s djecom, mladeži i obitelji,

11. Rad s roditeljima - individualni i skupni,

12. Suradni odnos sa svim službama na lokalnoj razini koje skrbe o djeci i mladeži,

13. Postpenalni prihvat.

6. RADNOG TERAPEUTA, ODGOJITELJA, PEDAGOGA I DRUGOG STRUČNOG DJELATNIKA SLIČNOG USMJERENJA

a) Socijalna skrb i sustav socijalne politike - točka 2. stavka 3. članka 25. ovoga Pravilnika,

b) Obiteljsko pravna zaštita - točka 1. i 4. stavka 4. članka 25. ovoga Pravilnika - javne ovlasti centra za socijalnu skrb,

c) Zaštita djece s poremećajima u ponašanju - točka 5., 6. i 7. stavka 5. članka 25. ovoga Pravilnika,

d) Zaštita osoba s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti - točka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. stavka 6. članka 25. ovoga Pravilnika,

e) Stručni sadržaji posebnog dijela stručnog ispita obuhvaćaju stručne sadržaje iz točke 3.d), 4.e) i 5.e) ovog stavka, samo ako je radni terapeut, odgojitelj i pedagog struke iz narečenih točki.

7. MEDICINSKU SESTRU I FIZIOTERAPEUTA

a) Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje - u cijelosti stavak 7. članka 25. ovog Pravilnika,

b) Socijalna skrb i sustav socijalne politike - točka 2., stavka 3. članka 25. ovoga Pravilnika,

c) Obiteljsko pravna zaštita - točka 1. i 4. - ovlasti centra za socijalnu skrb, stavka 4. članka 25. ovoga Pravilnika,

d) Zaštita osoba s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti - točka 1., 5., 7., 8. i 10. stavka 6. članka 25. ovoga Pravilnika,

e) Stručni sadržaji posebnog dijela stručnog ispita za medicinske sestre obuhvaćaju:

1. Zdravstvena njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

(djelatnost patronaže ili kućne njege; zdravstvena njega u djelatnosti zaštite predškolske djece; zdravstvena njega u djelatnosti zaštite školske djece; zdravstvena njega u djelatnosti za zaštitu zdravlja žene; zdravstvena njega u djelatnosti opće medicine).

e) Stručni sadržaji posebnog dijela stručnog ispita za fizioterapeuta obuhvaćaju:

1. Kineziterapija

(primjena kineziterapeutskog postupka u rehabilitaciji neuroloških bolesnika, primjena kineziterapeutskog postupka kod ortopedskih bolesnika; primjena kineziterapeutskog postupka u rehabilitaciji reumatskih bolesnika),

2. Fizikalna terapija

(hidroterapija; krioterapija; parafinoterapija; masaža i elektroterapija).

(2) Osobe koje polažu stručni ispit ovisno o stupnju stručne spreme trebaju pokazati sljedeće poznavanje ispitne građe i to:

- za stručne djelatnike visoke stručne spreme precizno poznavanje općeg i posebnog dijela stručnog ispita

- za stručne djelatnike više stručne spreme detaljno poznavanje općeg i posebnog dijela stručnog ispita

- za stručne djelatnike srednje stručne spreme osnovno poznavanje općeg dijela stručnog ispita i detaljno poznavanje posebnog dijela stručnog ispita.

Članak 27.

(1) Ispitno povjerenstvo ocjenjuje cjelokupan uspjeh osobe koja polaže stručni ispit imajući u vidu pismenu zadaću i odgovore na usmenom ispitu.

(2) Na usmenom dijelu stručnog ispita svaki član ispitnog povjerenstva ocjenjuje osobu koja polaže stručni ispit za svaki predmet posebno, a potom povjerenstvo utvrđuje uspjeh većinom glasova.

(3) Uspjeh osobe koja polaže stručni ispit ocjenjuje se opisno ("položio" ili "nije položio").

(4) Osoba koja polaže stručni ispit dobiva ocjenu "položio" ako je ispitno povjerenstvo, na osnovi pismene zadaće i usmenog odgovora, steklo uvjerenje da ista može uspješno obavljati poslove, odnosno radne zadaće za koje se osposobljava.

(5) Ocjenom "nije položio" ocjenjuje se osoba koja nije zadovoljila na stručnom ispitu.

Članak 28.

(1) Osoba koja polaže stručni ispit i nije zadovoljila iz jednog ili dva predmeta upućuje se na popravak.

(2) Pismeni ispit ne smatra se u smislu stavka 1. ovoga članka posebnim predmetom.

(3) Osoba može pristupiti popravku u roku što ga odredi ispitno povjerenstvo ovisno o znanju osobe koja polaže stručni ispit, a koji ne može biti kraći od 15 niti duži od 30 dana od dana polaganja usmenog ispita.

Članak 29.

(1) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na odgodu i odustanak od polaganja stručnog ispita odnose se i na popravak ispita.

(2) Ako osoba koja polaže stručni ispit iz neopravdanih razloga ne pristupi određenog dana popravku smatrat će se da nije položila stručni ispit. Prijava za ponovno polaganje stručnog ispita podnosi se u roku utvrđenom ovim Pravilnikom.

(3) Osoba koja je započela s polaganjem stručnog ispita može nastaviti polaganje stručnog ispita najkasnije u roku od dva mjeseca računajući od dana kada je donesena odluka o odgađanju stručnog ispita.

(4) Ako osoba koja je započela polaganje stručnog ispita ne pristupi polaganju, odnosno ne nastavi s polaganjem stručnog ispita utvrđenim stavkom 3. ovoga članka smatrat će se da stručni ispit nije položila.

Članak 30.

Ako osoba koja polaže stručni ispit nije pozitivno ocijenjena iz najmanje tri predmeta kao i osoba koja nije zadovoljila na popravku, ponavlja cijeli ispit najranije po isteku roka od 2 mjeseca.

Članak 31.

(1) O provođenju stručnog ispita sastavlja se zapisnik.

(2) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme početka polaganja stručnog ispita, ime i prezime osobe koja polaže stručni ispit, ime i prezime predsjednika i članova ispitnog povjerenstva, naziv pismene zadaće, pitanja iz svakog predmeta usmenog dijela stručnog ispita, ocjena i druge odluke i primjedbe povjerenstva, te vrijeme završetka ispita.

(3) Zapisnik potpisuje predsjednik, svi članovi ispitnog povjerenstva i zapisničar.

(4) Na osnovi zapisnika o polaganju stručnog ispita osobi koja je položila stručni ispit ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

(5) Primjerak uvjerenja iz stavka 4. ovog članka dostavlja se ustanovi socijalne skrbi ili pravnoj ili fizičkoj osobi koja je osobu uputila na polaganje ispita.

(6) Uvjerenje se izdaje na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (prilog 3).

Članak 32.

(1) Upravne i administrativne poslove za ispitno povjerenstvo obavlja tajnik ispitnog povjerenstva kojeg imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi rješenjem o imenovanju predsjednika i članova te njihovih zamjenika ispitnog povjerenstva.

(2) Tajnik ispitnog povjerenstva ima dužnost za svaku osobu koja polaže stručni ispit:

- utvrditi identitet,

- utvrditi da li su plaćeni troškovi,

- upoznati osobu koja je pristupila polaganju stručnog ispita s njenim pravima i obvezama (vrijeme trajanja pismenog dijela ispita, način ponašanja za vrijeme pismenog dijela ispita, mogućnost korištenja priručnih sredstava, ostvarivanje kontakta s ispitivačem koji je pripremio zadaću i sl.),

- uručiti tekst pismene zadaće i potrebna tehnička i stručna pomagala i drugi materijal za obradu zadaće,

- skrbiti o osobama koje polažu stručni ispit za vrijeme pauze,

- administrativno-tehnički obraditi predmet prije dostavljanja uvjerenja osobi koja je polagala stručni ispit.

Članak 33.

Ispitno povjerenstvo vodi evidenciju u svezi sa stručnim ispitima u koju se upisuje:

1. ime i prezime, nadnevak i mjesto rođenja te prebivalište osobe koja je polagala stručni ispit

2. broj i datum obavijesti o polaganju stručnog ispita,

3. nadnevak polaganja stručnog ispita s podacima da li je položio ili nije položio, odnosno da li je odustao od polaganja stručnog ispita.

Članak 34.

Predsjednik, članovi i tajnik povjerenstva imaju za rad u povjerenstvu pravo na naknadu.

Visinu naknade određuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Stručni djelatnici koji su zasnovali radni odnos u ustanovama socijalne skrbi, prije početka primjene Zakona o socijalnoj skrbi, a nemaju položen stručni ispit, dužni su ga položiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Stručni djelatnici iz stavka 1. ovoga članka, koji na dan početka primjene Zakona o socijalnoj skrbi, imaju najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima socijalne skrbi (u ustanovama socijalne skrbi), nisu dužni polagati stručni ispit.

(3) Oslobađaju se od obveze polaganja stručnog ispita stručni djelatnici koji imaju znanstveno zvanje magistra ili doktora znanosti, položen pravosudni ili ispit državnog službenika.

(4) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi može osloboditi od obveze polaganja stručnog ispita stručne djelatnike iz stavka 1. ovoga članka, ako u odgovarajućoj struci imaju 10 godina radnog staža.

(5) Stručni djelatnici koji su zasnovali radni odnos s drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju poslove socijalne skrbi prije početka primjene Zakona o socijalnoj skrbi, mogu pristupiti polaganju stručnog ispita sukladno odredbama ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 36.

(1) Vježbenici - stručni djelatnici koji su prije stupanja na snagu ovog Pravilnika započeli vježbenički staž u ustanovama socijalne skrbi, završit će vježbeničku praksu prema planu i programu utvrđenim dosadašnjim propisima, a stručni ispit polagat će prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Vježbenici - stručni djelatnici koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika započeli vježbenički staž u pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju poslove socijalne skrbi, mogu provesti vježbeničku praksu i pristupiti polaganju stručnog ispita sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 37.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pripravničkom stažu socijalnih i drugih stručnih radnika u organizacijama udruženog rada socijalne zaštite ("Narodne novine", broj 14/85 i 19/86).

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/98-01/111
Urbroj: 524-01/98-03
Zagreb, 20. veljače 1998.

Ministar
Joso Škara, v. r.

Prilog 1.

SADRŽAJ VJEŽBENIČKE PRAKSE

Ovim se sadržajem utvrđuju poslovi i zadaće vježbeničke prakse koju obavljaju:

- socijalni radnik,

- pravnik,

- psiholog,

- defektolog,

- defektolog - socijalni pedagog,

- odgojitelj,

- pedagog,

- radni terapeut,

- medicinska sestra/tehničar i

- fizioterapeut.

Sadržaj vježbeničke prakse sastoji se od:

1. uvodnog dijela, jedinstvenog za sve stručne djelatnike

2. sadržaja namijenjenih pojedinim strukama

1. UVODNI DIO

Osposobljavanje socijalnih i drugih stručnih djelatnika - vježbenika u socijalnoj skrbi u uvodnom dijelu sastoji se od:

1. rada s glavnim stručnim voditeljem,

2. rada u pisarnici,

3. rada u stručnoj cjelini za dokumentaciju, evidenciju, plan i analizu.

1.1. Rad s glavnim stručnim voditeljem (10 dana)

Glavni stručni voditelj upoznaje vježbenika na skupnom ili individualnom razgovoru sa:

- sadržajem vježbeničke prakse i načinom polaganja stručnog ispita,

- socijalnom skrbi kao društvenom djelatnošću, odnosno odnosom socijalne skrbi i socijalne politike,

- načinom komuniciranja sa strankama,

- vrstama i sadržajem rada ustanova socijalne skrbi,

- propisima koji reguliraju djelatnost socijalne skrbi,

- načinom financiranja socijalne skrbi,

- općim aktima ustanove socijalne skrbi,

- načinom vođenja evidencije tijekom vježbeničke prakse (dnevnik rada).

1.2. Rad u pisarnici u centru za socijalnu skrb (10 dana)

U pisarnici se vježbenik upoznaje s načinom rada te:

- prima i pregledava akte,

- upisuje akte,

- dostavlja akte u rad,

- administrativno-tehnički obrađuje akte,

- otprema akte,

- razvodi akte u urudžbenom zapisniku, odnosno upisniku predmeta upravnog postupka,

- stavlja predmete u rokovnik predmeta,

- odlaže predmete u arhivu.

1.3. Rad u stručnoj cjelini za dokumentaciju, evidenciju, plan i analizu u centru za socijalnu skrb (10 dana)

U stručnoj cjelini za dokumentaciju, evidenciju, plan i analizu vježbenik:

- upoznaje način vođenja evidencije i dokumentacije o korisnicima socijalne skrbi, obujam i druge karakteristike socijalne problematike na određenom području,

- prema vlastitom izboru analizira određeni problem, te na osnovi zapažnja o tom problemu izrađuje program i plan socijalno-zaštitnih i drugih aktivnosti koje doprinose rješavanju tog problema.

2. SADRŽAJI NAMIJENJENI POJEDINIM STRUKAMA

2.1. SOCIJALNI RADNIK U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB - VJEŽBENIK

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje vježbenika u stručne cjeline:

1. centar za socijalnu skrb,

2. druge ustanove socijalne skrbi,

3. ustanove odgoja i obrazovanja,

4. zdravstvene ustanove.

Stručni voditelj u okviru svoje stručne cjeline raspoređuje vježbenike na pojedine poslove i zadaće predviđene sadržajem vježbeničke prakse i skrbi za njihovo obavljanje.

2.1.1. Rad u centru za socijalnu skrb

Stručne cjeline u centru za socijalnu skrb jesu:

a) opći socijalni rad,

b) zaštita djece i mladeži s poremećajima u ponašanju,

c) zaštita osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti,

d) brak, odnosi u braku i odnosi roditelja i djece,

e) skrbništvo i posvojenje,

f) zaštita starijih osoba.

U svim stručnim cjelinama centra za socijalnu skrb vježbenik:

- upoznaje ustroj stručnih cjelina u kojima obavlja vježbeničku praksu,

- upoznaje opseg, strukturu i druge karakteristike problema koji se primarno rješavaju u određenoj stručnoj cjelini,

- prisustvuje radnjama u postupku ostvarivanja socijalne skrbi,

- obavlja jednostavnije radnje u postupku ostvarivanja socijalne skrbi,

- obavlja uvid u spise predmeta.

Pored općih poslova vježbenik sudjeluje u obavljanju poslova kako slijedi:

a) u stručnoj cjelini za opći socijalni rad (3 mjeseca)

- prisustvuje radnjama u postupku za ostvarivanje socijalne skrbi na zahtjev osobe u socijalno-zaštitnoj potrebi,

- sudjeluje u radnjama postupka pokrenutim po službenoj dužnosti, na inicijativu centra za socijalnu skrb ili povodom obavijesti građana, ovlaštenih tijela i sl.

- uz prisustvo stručnog voditelja obavlja prvi razgovor s korisnikom,

- sudjeluje u prikupljanju podataka bitnih za rješavanje problema korisnika,

- izrađuje nacrt plana rada s korisnikom,

- sastavlja nacrt socijalne anamneze,

- sastavlja nacrt rješenja o priznavanju prava na smještaj u udomiteljsku obitelj, u ustanovu socijalne skrbi, pomoć za uzdržavanje, jednokratnu novčanu pomoć, doplatak za pomoć i njegu, osposobljavanje za samostalan život i rad i druga prava,

- sastavlja nacrt mišljenja o životnim uvjetima korisnika radi rješavanja stambenog pitanja,

- prisustvuje radu s korisnikom - ovisnikom o alkoholu ili drogi,

- sastavlja nacrt plana rada s obitelji ovisnika,

- prisustvuje rješavanju drugih problema korisnika,

- sudjeluje u radu s osobama asocijalnog ponašanja,

- sudjeluje u pripremi za prihvat osoba otpuštenih sa izdržavanja kazne te sastavlja nacrt prijedloga odgovarajućih prava iz socijalne skrbi,

- sudjeluje u pripremi za prihvat osoba otpuštenih s liječenja u zdravstvenoj ustanovi kad se radi o duševno bolesnoj osobi, ovisniku o alkoholu i drugim sredstvima,

- sudjeluje u radu s obitelji duševnog bolesnika, ovisnika o alkoholu i drugim sredstvima radi njihove pripreme za prihvat bolesnika,

- sastavlja nacrt mišljenja o potrebi priznavanja nekog prava iz socijalne i obiteljsko-pravne skrbi po primitku obavijesti o deložaciji,

- sastavlja nacrt mišljenja o obiteljskim i ostalim prilikama radi ublažavanja kazne i pomilovanja,

- sudjeluje u pripremi korisnika za smještaj u ustanovu socijalne skrbi i udomiteljsku obitelj,

- sudjeluje u iniciranju obiteljsko-pravne zaštite korisnika u okviru centra za socijalnu skrb,

- sudjeluje u iniciranju mjera i oblika zaštite za koju su zaduženi drugi društveni činioci (sud, tužilaštvo, škola, neposredna dječja zaštita, zdravstvo i dr.),

- sastavlja nacrt mišljenja za pokretanja postupka oko oduzimanja djeteta od roditelja,

- upoznaje se s vođenjem evidencije, administracije i dokumentacije o slučaju koja se koristi u operativnom radu,

- upoznaje način izbora udomiteljske obitelji za određenog korisnika,

- prisustvuje obilasku udomiteljske obitelji.

b) u stručnoj cjelini za zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju (45 dana)

- sudjeluju u otkrivanju djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i sastavlja nacrt plana preventivnog djelovanja,

- sudjeluje u obradi obitelji i djeteta koje nije kazneno odgovorno za koje je centar za socijalnu skrb zaprimio posebno izvješće policije,

- izrađuje za potrebe suda nacrt mišljenja o osobnosti maloljetnika i prilikama u kojima živi, a posebno o postupcima i odnosu roditelja prema djetetu, strukturi obitelji, zdravstvenom stanju i socio-materijalnom statusu obitelji,

- prisustvuje stručnom radu i upoznaje se s izvršenjem odgojne mjere pojačane brige i nadzora i drugih odgojnih mjera,

- izrađuje nacrt izvješća sudu o provođenju odgojne mjere pojačane brige i nadzora,

- izrađuje nacrt prijedloga za obustavu odgojne mjere,

- izrađuje nacrt prijedloga tretmana s korisnikom i drugim članovima obitelji,

- sudjeluje u obilasku u odgojnim ustanovama,

- izrađuje nacrt individualnog programa rada s maloljetnikom po prestanku institucionalnog odnosa kaznenog tretmana,

- sastavlja nacrt programa rada i sudjeluje u prevenciji dječje i maloljetničke delikvencije s drugim društvenim čimbenicima (roditelji, škole, udruge i dr.).

- uz stručnog djelatnika prisustvuje ročištima na sudu u postupcima koji se odnose na maloljetne počinitelje kaznenog djela,

c) u stručnoj cjelini za zaštitu osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti (45 dana)

- sudjeluje u otkrivanju ove vrste korisnika,

- prikuplja potrebnu dokumentaciju za upućivanje korisnika tijelu vještačenja radi utvrđivanja vrste, stupnja i težine tjelesnog i/ili mentalnog oštećenja ili vrste i težine psihičke bolesti, postojanja sposobnosti za osposobljavanje za samostalan život i rad, prije potrebne pomoći i njege i njezin opseg te druge potrebe korisnika,

- sastavlja nacrt individualnog programa rada s korisnikom te pružanje drugih oblika zaštite,

- prisustvuje radu s obitelji korisnika,

- sastavlja nacrt i sudjeluje u realizaciji ostvarivanja programa aktivnosti s drugim društvenim čimbenicima radi integracije ove vrste korisnika u redovni program odgoja i obrazovanja,

- sastavlja nacrt obavijesti stručnoj cjelini za skrbničke poslove o potrebi primjene obiteljsko-pravne zaštite.

d) u stručnoj cjelini za brak, odnose u braku i odnose roditelja i djece (45 dana)

- upoznaje detaljno pravila timskog rada,

- prisustvuje radu socijalnog radnika s bračnim drugovima,

- prisustvuje ročištu u postupku posredovanja između bračnih drugova,

- prisustvuje u postupcima smještaja djeteta kod druge osobe kad roditelj odlazi na privremeni rad u inozemstvo, odlučivanja s kojim od roditelja će dijete živjeti, predaje djeteta roditelju kad se isto nalazi kod druge osobe, održavanja osobnih odnosa s djetetom onog roditelja kod kojeg dijete ne živi, određivanja stalnog nadzora nad roditeljima u pogledu izvršavanja roditeljskog prava, oduzimanja djeteta od roditelja, upućivanja djeteta s poremećajem u ponašanju u odgojnu ustanovu, sudjeluje u prikupljanju podataka o materijalnim i stambenim prilikama stranaka u postupku, o dosadašnjoj brizi za maloljetnu djecu stranaka u postupku koja se odnose na čuvanje, školovanje, zdravstveno stanje djeteta, razvijanje radnih navika djeteta, slobodno vrijeme djeteta, imovinu i druge pravne interese djeteta, zdravstvenom stanju stranaka u postupku, njihovom odnosu prema radu te drugim njihovim socio-materijalnim prilikama i postupcima,

- na osnovi prikupljenih podataka sastavlja nacrt prijedloga i mišljenja,

- prisustvuje timskoj sintezi,

- prisustvuje ročištu na sudu u kojima je centar za socijalnu skrb stranka ili umješač sui generis.

e) u stručnoj cjelini za skrbništvo i posvojenje (1 mjesec)

- sastavlja nacrt prijedloga sudu da se neka osoba liši poslovne sposobnosti,

- sastavlja nacrt mišljenja o izboru skrbnika,

- sastavlja nacrt mišljenja u predmetima koji se odnose na davanje odobrenja skrbniku za poduzimanje važnijih mjera u pogledu ličnosti štićenika,

- prisustvuje popisu imovine štićenika,

- prisustvuje obilasku štićenika u obitelji i ustanovi socijalne skrbi,

- prisustvuje pripremi posvojitelja i roditelja posvojenika za posvojenje,

- prisustvuje timskoj sintezi na kojoj se donosi ocjena o koristi posvojenja za posvojenika,

f) u stručnoj cjelini za zaštitu starijih osoba (1 mjesec)

- upoznaje problematiku starijih osoba na području općine,

- sudjeluje u utvrđivanju potreba starijih osoba na određenom području,

- sudjeluje u organiziranju drugih otvorenih oblika socijalne zaštite,

- upoznaje rad gerontološkog centra.

2.1.2 Rad u drugim ustanovama socijalne skrbi (45 dana)

U drugim ustanovama socijalne skrbi vježbenik:

- sastavlja nacrt programa pripreme za prijam korisnika,

- sastavlja nacrt socijalne anamneze,

- prisustvuje radu komisije za prijam korisnika,

- sudjeluje u radu s korisnikom radi prilagođavanja na novu sredinu i uvjete života,

- sudjeluje u iniciranju postupka za ostvarivanje različitih prava korisnika,

- sudjeluje u radu s obitelji korisnika,

- sudjeluje u razvijanju i unapređivanju socijalnih sveza korisnika unutar i izvan ustanove socijalne skrbi

- sudjeluje u rješavanju konfliktnih situacija među korisnicima,

- prisustvuje radu tima radi izrade individualnih programa rada s korisnicima,

- prisustvuje radu s grupom korisnika,

- upoznaje cjelokupni stručni rad u ustanovi socijalne skrbi,

- sastavlja nacrt programa suradnje s drugim ustanovama, udrugama i sl.

- sudjeluje u izradi i provođenju programa okupacijsko-radnih aktivnosti korisnika, organizaciji slobodnog vremena, športa i rekreacije te drugih oblika društveno-zabavnog života u ustanovama socijalne skrbi,

- upoznaje evidenciju i dokumentaciju o korisnicima i o radu socijalnog radnika,

- sastavlja nacrt programa rada s obitelji korisnika kojem prestaje smještaj u ustanovi socijalne skrbi,

- sastavlja centru za socijalnu skrb nacrt izvještaja o rezultatima primijenjenog oblika zaštite i prijedlozima za daljnji rad s korisnikom za vrijeme njegova boravka i u svezi prestanka institucionalnog tretmana.

2.1.3. Rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (7 dana)

U ustanovama odgoja i obrazovanja vježbenik prvenstveno sudjeluje u sljedećim poslovima:

- utvrđivanju socijalnih, odnosno socijalno-zaštitnih potreba učenika,

- otkrivanju socijalnih i drugih problema učenika,

- otkrivanju rizične kategorije učenika,

- informiranju učenika i nadležnih tijela o socijalnim problemima i pojavama te predlaže moguća rješenja,

- izradi programa socijalno-zaštitnih aktivnosti,

- iniciranju, animiranju i motiviranju svih raspoloživih društvenih čimbenika radi provođenja pojedinih aktivnosti,

- koordiniranju društvenih čimbenika koji sudjeluju u predloženim aktivnostima,

- evaluiranju provedbenih aktivnosti.

2.1.4. Rad u zdravstvenim ustanovama (7 dana)

U zdravstvenim ustanovama vježbenik:

- upoznaje rad dijagnostičko-terapeutskog tima,

- sudjeluje u diferencijalno dijagnostičkom postupku prikupljajući relevantne podatke o socijalnom statusu prije i u tijeku oboljenja, te u timskoj obradi u vrijeme liječenja,

- prisustvuje radu sa socijalnom okolinom bolesnika (obitelj i drugi čimbenici),

- sudjeluje u intervencijama koje su utvrđene kao potrebne u fazi saniranja vanjskih faktora oboljenja u suradnji s nadležnim službama, tijelima i ustanovama iz životne i radne okoline,

- sudjeluje u liječenju oboljelog individualnim ili grupnim metodama stručnog tretmana

2.2. SOCIJALNI RADNIK U DOMOVIMA ZA STARE, NEMOĆNE I DUŠEVNO OBOLJELE OSOBE - VJEŽBENIK

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje vježbenika u stručne cjeline:

1. Dom za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe (6 mjeseci),

2. Dom za djecu bez roditelja ili koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti (u daljnjem tekstu: Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi), (1 mjesec),

3. Dom za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (1 mjesec),

4. Dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe (1 mjesec),

5. Centar za socijalnu skrb (2 mjeseca).

2.2.1. Rad u domu za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe

- upoznaje se s radom i funkcioniranjem svih ustrojbenih jedinica doma (15 dana),

- upoznaje organizaciju stručnih cjelina u kojima obavlja vježbeničku praksu (5 mjeseci i 15 dana):

- upoznaje opseg, strukturu i druge karakteristike problema koji se primarno rješavaju u određenoj stručnoj cjelini,

- obavlja uvid u spise predmeta,

- sastavlja nacrt programa za prijam korisnika,

- sastavlja nacrt socijalne anamneze,

- prisustvuje u radu komisije za prijam korisnika,

- sudjeluje u radu s korisnikom radi prilagođavanja u novu sredinu i uvjete života,

- sudjeluje u iniciranju postupaka za ostvarivanje različitih prava korisnika,

- sudjeluje u radu s obitelji korisnika,

- sudjeluje u razvijanju i unapređenju socijalnih veza korisnika unutar i izvan doma socijalne skrbi,

- sudjeluje u rješavanju konfliktnih situacija među korisnicima,

- sudjeluje u radu tima prilikom izrade individualnih programa rada s korisnicima,

- sudjeluje u grupnom radu s korisnicima,

- sudjeluje u izradi nacrta programa suradnje s drugim domovima socijalne skrbi, te drugim čimbenicima radi unapređenja rada doma,

- sudjeluje pri izradi programa radno-okupacijskih, kulturno-zabavnih i rekreacijskih aktivnosti korisnika,

- sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije,

- sudjeluje u radu stručnog vijeća,

- sudjeluje u obavljanju poslova u svezi premještaja, otpusta i smrti korisnika,

- upoznaje se s radom upravnog vijeća doma,

- sastavlja nacrt programa rada s obitelji korisnika kojem prestaje smještaj u domu socijalne skrbi,

- sastavlja centru za socijalnu skrb nacrt izvještaja o rezultatima primijenjenog oblika zaštite, razlozima zbog kojih prestaje smještaj u domu socijalne skrbi, te daje nacrt prijedloga glede daljnjeg rada s korisnikom,

- sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg programa rada,

- sudjeluje u izradi plana i programa individualnog i grupnog rada s korisnicima.

2.2.2. U ustanovama pod točkama 2. do 5. vježbenik socijalni radnik obavlja poslove prema sadržaju vježbeničke prakse propisane za socijalnog radnika - vježbenika u toj vrsti ustanove, a raspoređuje ga stručni voditelj u okviru svoje stručne cjeline.

2.2.3. Rad u centru za socijalnu skrb

Stručni voditelj upoznaje vježbenika s organizacijom rada centra za socijalnu skrb i svake pojedine stručne cjeline (2 mjeseca) i to:

a) opći socijalni rad (10 dana),

b) zaštita djece i mladeži s poremećajima u ponašanju (10 dana),

c) zaštita tjelesno ili mentalno oštećenih osoba (10 dana),

d) brak, odnosi u braku i odnosi roditelja i djece (10 dana),

e) skrbništvo i posvojenje (10 dana),

f) zaštita starijih osoba (10 dana).

2.3. SOCIJALNI RADNIK U DOMU ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE - VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika socijalnog radnika u domu za tjelesno ili mentalno oštećene osobe i duljina trajanja obavljanja vježbeničke prakse po cjelinama jesu:

1. Dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe (6 mjeseci),

2. Dom za djecu s poremećajima u ponašanju (1 mjesec),

3. Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (1 mjesec),

4. Dom za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe (1 mjesec),

5. Centar za socijalnu skrb (2 mjeseca).

2.3.1. U domu za tjelesno ili mentalno oštećene osobe vježbenik obavlja sljedeće poslove:

- sastavlja nacrt programa priprema za prijam korisnika,

- sudjeluje u radu komisije za prijam i otpust korisnika,

- sastavlja nacrt socijalne anamneze,

- sudjeluje u radu s korisnikom radi prilagođavanja na novu sredinu i uvjete života,

- sudjeluje u radu s obitelji korisnika,

- sastavlja nacrt plana rada s obitelji korisnika,

- sudjeluje u iniciranju postupka za ostvarivanje različitih prava korisnika,

- sudjeluje pri izradi individualnih programa rada s korisnicima,

- sudjeluje u radu sa skupinama korisnika,

- sudjeluje u izradi i provođenju programa radno proizvodnih i okupacijskih aktivnosti korisnika,

- sudjeluje u organizaciji slobodnog vremena korisnika u domu i izvan njega,

- sudjeluje u radu stručnog tima i stručnog vijeća,

- sudjeluje u razvijanju i unapređivanju socijalnih veza korisnika unutar i izvan doma,

- sastavlja nacrt programa suradnje s drugim domovima socijalne skrbi, vjerskim zajednicama, udrugama, trgovačkim društvima i drugim pravnim i fizičkim osobama,

- sastavlja centru za socijalnu skrb nacrt izvješća o rezultatima primijenjenog oblika zaštite i prijedlozima za daljnji rad s korisnikom za vrijeme njegova boravka u domu,

- sastavlja centru za socijalnu skrb nacrt prijedloga prestanka smještaja u domu,

- sastavlja centru za socijalnu skrb nacrt prijedloga smještaja u drugi dom socijalne skrbi ili u udomiteljsku obitelj,

- sudjeluje u radu pronalaženja udomiteljskih obitelji,

- sudjeluje u organiziranju smještaja korisnika u vlastite ili udomiteljske obitelji preko vikenda i praznika,

- izrađuje nacrt programa rada s obitelji korisnika,

- sudjeluje u suradnji s matičnim centrom za socijalnu skrb u izradi programa rada s obitelji udomitelja,

- sastavlja centru za socijalnu skrb nacrt izvješća o radu s obitelji korisnika,

- upoznaje organizaciju rada doma,

- upoznaje cjelokupni stručni rad u domu za tjelesno, mentalno ili višestruko oštećenu djecu,

- upoznaje evidenciju i dokumentaciju o korisnicima i o radu socijalnog radnika.

2.3.2. U ustanovama pod točkama 2. do 5. vježbenik socijalni radnik obavlja poslove prema sadržaju vježbeničke prakse propisane za socijalnog radnika - vježbenika u toj vrsti ustanove, a raspoređuje ga stručni voditelj u okviru svoje stručne cjeline.

2.4. SOCIJALNI RADNIK U DOMU ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI - VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika socijalnog radnika u domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i duljina trajanja obavljanja vježbeničke prakse po cjelinama jesu:

1. Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (6 mjeseci),

2. Dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe (1 mjesec),

3. Dom za djecu s poremećajima u ponašanju (1 mjesec),

4. Dom za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe (1 mjesec),

5. Centar za socijalnu skrb (2 mjeseca).

2.4.1. U domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, vježbenik obavlja sljedeće poslove:

- upoznaje organizaciju rada ustanove i svake pojedine ustrojbene jedinice doma,

- obavlja uvid u spise predmeta,

- sudjeluje u radu komisije za prijam i otpust korisnika,

- sudjeluje u pripremi za prestanak smještaja u domu, odnosno o potrebi primjene nekog drugog oblika zaštite,

- sastavlja prijedlog za prestanak smještaja u domu, odnosno o potrebi primjene nekog drugog oblika zaštite i sudjeluje u pripremi korisnika za provođenje istog,

- sastavlja nacrt socijalne anamneze,

- upoznaje se s vođenjem evidencije i dokumentacije ustanove,

- sudjeluje u radu s članovima obitelji korisnika,

- sastavlja nacrt plana rada s obitelji korisnika,

- sudjeluje u radu stručnog vijeća,

- sudjeluje u radu stručnog tima,

- sudjeluje u radu vijeća korisnika,

- sudjeluje u radu s korisnikom glede prilagođavanja na novu sredinu,

- sudjeluje u iniciranju postupka za ostvarivanje različitih prava korisnika,

- kontaktira s nadležnim centrima za socijalnu skrb,

- sudjeluje u izradi nacrta programa suradnje s drugim subjektima iz lokalne zajednice i sudjeluje u provođenju istoga,

- sudjeluje u izradi individualnog programa rada s djecom,

- sudjeluje u radu sa skupinom korisnika,

- sudjeluje u izradi plana provođenja slobodnih aktivnosti djece unutar i izvan ustanove te sudjeluje u provođenju istoga,

- sudjeluje u izradi izvješća o korisniku koji se upućuje nadležnim centrima za socijalnu skrb,

- sudjeluje u suradnji s centrom za socijalnu skrb u pronalaženju udomiteljskih obitelji,

- suradno s centrima za socijalnu skrb sudjeluje u organiziranju smještaja korisnika u vlastite udomiteljske obitelji tijekom vikenda, praznika ili drugom, od strane centra za socijalnu skrb u određenom vremenskom razdoblju.

2.4.2. U ustanovama pod točkama 2. do 5. vježbenik socijalni radnik obavlja poslove prema sadržaju vježbeničke prakse propisane za socijalnog radnika - vježbenika u toj vrsti ustanove, a raspoređuje ga stručni voditelj u okviru svoje stručne cjeline.

2.5. PRAVNIK U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB - VJEŽBENIK

Nakon uvodnog dijela programa, glavni stručni voditelj organizira praktično osposobljavanje vježbenika, odnosno raspoređuje ga u stručne cjeline u okviru centra za socijalnu skrb, općinskog suda, odnosno suda za mladež.

Stručni voditelj u okviru svoje stručne cjeline raspoređuje vježbenika na pojedine stručne poslove i zadaće predviđene sadržajem i brine se za njihovo obavljanje i izvršavanje.

Stručne cjeline u kojima pravnik-vježbenik provodi praktični rad jesu:

1. U centru za socijalnu skrb

a) brak, odnosi u braku i odnosi roditelja i djece

b) skrbništvo i posvojenje,

c) opći socijalni rad

d) zaštita djece i mladeži s poremećajima u ponašanju,

2. u sudu

a) građanski odjel,

b) izvanparnični odjel,

c) ovršni odjel,

Poslovi i zadaće u pojedinim stručnim cjelinama jesu kako slijedi:

2.5.1. Rad u centru za socijalnu skrb

U svim stručnim cjelinama centra za socijalnu skrb vježbenik;

- upoznaje organizaciju stručne cjeline u kojoj obavlja praksu,

- obavlja uvid u spise predmeta,

- prisustvuje radnjama i postupcima,

- saslušava stranke u jednostavnijim predmetima,

- obavlja i druge jednostavnije radnje u postupku,

- upoznaje se s opsegom, strukturom i drugim karakteristikama problema koji su predmet obavljanja stručne cjeline.

Osim općih, obavlja i ove stručne poslove i zadaće:

a) u stručnoj cjelini za brak, odnose u braku i odnose roditelja i djece (3 mjeseca i 15 dana);

- upoznaje pravila timskog rada,

- prisustvuje ročištu za pokušaj mirenja bračnih drugova (najmanje 10),

- sastavlja nacrt zapisnika o posredovanju između bračnih drugova (najmanje 10),

- upoznaje bračne drugove s pravnim posljedicama razvoda braka,

- sastavlja nacrt odluka u postupcima radi posredovanja između bračnih drugova i u postupcima o odlučivanju o osobnim odnosima roditelja i djece,

- sastavlja nacrt rješenja o prigovoru roditelja s kojim dijete ne živi, ako se ne slaže s nekim postupkom ili mjerom roditelja s kojim dijete živi, o smještaju djeteta kod druge osobe kad roditelj odlazi na privremeni rad u inozemstvo, o odlučivanju kod kojeg će roditelja dijete živjeti, o predaji djeteta roditelju kad se isto nalazi kod druge osobe, o održavanju osobnih odnosa s djetetom onog roditelja kod kojeg dijete ne živi, o određivanju stalnog nadzora nad roditeljima u pogledu izvršavanja roditeljskog prava, o oduzimanju djeteta od roditelja, o upućivanju djeteta s poremećajima u ponašanju u odgojnu ustanovu, terećenje imovine maloljetne osobe pod roditeljskom skrbi, o suglasnosti na promjenu osobnog imena djeteta (najmanje po 3 od svake odluke),

- sastavlja nacrt procesnih odluka o postupcima iz ove materije (najmanje 10),

- prisustvuje ročištu na sudu u postupcima koji se odnose na brak, odnose u braku i odnose roditelja i djece, umješač sui generis (najmanje 10),

- sastavlja nacrt pravnih lijekova na odluku suda iz ove materije,

- sastavlja nacrt tužbe odnosno prijedloga centra za socijalnu skrb sudu za utvrđivanje očinstva, za lišenje roditeljskog prava, za uzdržavanje maloljetne osobe i za poništenje braka,

- sastavlja nacrt sporazuma roditelja o povišenju iznosa za uzdržavanje djeteta,

- prisustvuje obilasku obitelji na koje je potrebno primijeniti neku od mjera obiteljsko-pravne zaštite (najmanje 10),

- prisustvuje timskim sintezama,

- vrši uvid u evidenciju o roditeljima koji su sudskom odlukom obvezani na uzdržavanje djeteta.

b) u stručnoj cjelini za skrbništvo i posvojenje (3 mjeseca i 15 dana)

- sastavlja nacrt prijedloga sudu za lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti (najmanje 3),

- sastavlja nacrt rješenja o imenovanju privremenog skrbnika,

- sastavlja nacrt rješenja o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika maloljetnoj osobi i osobi lišenoj poslovne sposobnosti (najmanje 6),

- prisustvuje popisu i procjeni imovine osobe pod skrbništvom,

- prisustvuje ročištima na sudu u postupcima radi lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti,

- sastavlja nacrt rješenja kojim se odobrava skrbniku poduzimanje važnijih mjera u pogledu ličnosti štićenika i otuđenje ili opterećenje imovine štićenika (najmanje 10),

- prisustvuje obilasku štićenika u obitelji i ustanovi,

- sastavlja nacrt rješenja o prestanku skrbništva,

- sastavlja nacrt rješenja o prestanku skrbništva za poseban slučaj,

- prisustvuje pripremi posvojitelja i roditelja posvojenika za posvojenje

- prisustvuje obilasku posvojitelja,

- sastavlja nacrt rješenja o zaključenju i prestanku posvojenja,

- vrši upise u glavnu knjigu, imenik osoba pod skrbništvom, te knjigu imovine osoba pod skrbništvom,

- vrši upis u knjigu evidencije o posvojenju,

c) u stručnoj cjelini za opći socijalni rad (1 mjesec)

- prisustvuje radu socijalnog radnika s korisnicima,

- prisustvuje obilasku obitelji korisnika,

- sastavlja nacrt rješenja o priznavanju prava na smještaj u udomiteljsku obitelj, smještaj u ustanovu socijalne skrbi, pomoć za uzdržavanje, jednokratnu novčanu pomoć, doplatak za pomoć i njegu, osposobljavanje za samostalan život i rad, osobnoj invalidnini, i drugim pravima,

- sastavlja nacrt kaznene prijave radi kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži - povrede dužnosti uzdržavanja, oduzimanja maloljetnika, promjene obiteljskog stanja, napuštanja djeteta, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnika, sprečavanja i neizvršavanja mjera za zaštitu maloljetnika, omogućavanje sklapanja nedozvoljenog braka, kršenje obiteljskih obveza i izvanbračni život s maloljetnom osobom.

d) u stručnoj cjelini za zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju (15 dana)

- sudjeluje u prikupljanju podataka o ličnosti maloljetnika i o prilikama u kojima živi,

- uz stručnog djelatnika prisustvuje glavnoj raspravi u kaznenom postupku prema maloljetniku.

2.5.2. Rad u stručnim cjelinama općinskog suda

U općinskom sudu vježbenik prisustvuje raspravama, sastavlja nacrt odluka i obavlja uvid u spise predmeta i druge jednostavnije radnje i to naročito u:

a) parničnim postupcima (1 mjesec)

- radi utvrđivanja da brak postoji ili da ne postoji, poništenju braka i razvoda braka,

- radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva ili materinstva,

- radi povjeravanja i predaje djece na čuvanje i odgoj i određivanje osobnih odnosa roditelja s djecom,

- o zakonskom uzdržavanju,

- radi utvrđivanja udjela u zajedničkoj imovini bračnih i izvanbračnih drugova,

- radi podjele imovine bračnih drugova.

b) izvanparničnim postupcima (1 mjesec)

- radi davanja dozvole za stupanje u brak,

- radi stavljanja roditelja u položaj skrbnika u pogledu upravljanja dječjom imovinom,

- radi oduzimanja i vraćanja prava na roditeljsku skrb,

- radi potpunog ili djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti i radi vraćanja poslovne sposobnosti.

c) ovršnim postupcima i postupcima radi osiguranja (15 dana)

- ovrhe odluka o predaji djeteta roditelju s kojim će dijete živjeti na čuvanje i odgoj i uređenju osobnih odnosa djeteta s drugim roditeljem,

- potraživanja za zakonsko uzdržavanje,

2.6. PSIHOLOG U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB
- VJEŽBENIK

Nakon uvodnog dijela sadržaja, glavni stručni voditelj organizira praktično osposobljavanje vježbenika raspoređujući ga u stručne cjeline u okviru:

1. centra za socijalnu skrb

2. druge ustanove

Stručni voditelj u okviru svoje stručne cjeline raspoređuje vježbenika na pojedine stručne poslove i zadaće predviđene ovim sadržajem i brine se za njihovo obavljanje i izvršavanje.

2.6.1. Rad u centru za socijalnu skrb

Stručne cjeline u centru za socijalnu skrb jesu:

a) brak i odnosi u braku i odnosi roditelja i djece,

b) posvojenje i skrbništvo,

c) opći socijalni rad,

d) zaštita djece s poremećajima u ponašanju,

e) zaštita osoba s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti.

Za vrijeme trajanja vježbeničke prakse u svim stručnim cjelinama centra za socijalnu skrb vježbenik;

- upoznaje organizaciju stručne cjeline,

- obavlja uvid u spise predmeta,

- prisustvuje razgovorima psihologa sa strankama,

- upoznaje se s opsegom, strukturom i drugim karakteristikama problema koji su predmet bavljenje stručne cjeline.

Pored ovih općih poslova, obavlja i sljedeće stručne poslove i zadaće:

a) u stručnoj cjelini za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece (5 mjeseci):

- primjenjuje uz voditelja metode za prikupljanje informacija i tehnike dijagnosticiranja (intervju, anketa, upitnici, skale procjene, sociometrijske tehnike, testove opažanja, projektivne tehnike i dr.),

- upoznaje etapno pravila timskog rada,

- prisustvuje donošenju odluka tima - timskim sintezama,

- prisustvuje razgovoru s maloljetnom osobom koja želi zaključiti brak, a navršila je 16 godina i izrađuje koncept mišljenja o psihičkoj zrelosti maloljetne osobe,

- prisustvuje razgovoru i primjeni drugih tehnika (upitnik, testovi ličnosti, testovi inteligencije, sistematsko opažanje) i utvrđuje podobnost roditelja za preuzimanje skrbi o djeci,

- izrađuje koncept mišljenja o podobnosti roditelja (povjeravanje djece iz izvanbračne zajednice, privremena odluka o povjeravanju djece u brakorazvodu, kod određivanja stalnog nadzora nad vršenjem roditeljskih prava, izmjene odluke o povjeravanju djece, povjeravanje djece drugoj osobi kad roditelj odlazi u inozemstvo) utvrđuje obiteljsku dinamiku, sustavno promatra djecu u obiteljskoj sredini, ocjenjuje emocionalne odnose između članova obitelji (najmanje 10),

- sudjeluje u izradi programa nadzora nad izvršenjem roditeljskih prava (najmanje 5)

- prisustvuje obilasku djece u vrtiću ili školskoj sredini, razgovoru s odgojiteljem, pedagogom, školskim psihologom u cilju ocjene socijalne integriranosti u tim sredinama (najmanje 10).

- prisustvuje intervjuu psihologa s djecom i primjeni drugih tehnika (projektivne tehnike, testovi sličnosti i sl.) (najmanje 10),

- prisustvuje razgovoru s roditeljima i djecom u postupku oduzimanja djece od roditelja i izrađuje koncept mišljenja o potrebi primjene ove obiteljsko pravne mjere, kao i prijedlog oblika zaštite djece (najmanje 10),

- izrađuje koncept mišljenja psihologa u žalbenom postupku na odluku suda o povjerenju djece,

- upoznaje se s načinom intervjuiranja zlostavljenog djeteta,

- prisustvuje ročištima na sudu u postupcima koji se odnose na odnose roditelja i djece (najmanje 10),

- prisustvuje ročištima na sudu u postupcima koji se odnose na kaznena djela počinjena na štetu djece i mladeži,

- sudjeluje u kontaktima s ostalim suradnim službama i institucijama (prosvjeta, zdravstvo, društveno-humanitarne organizacije i dr.),

- upoznaje principe, metode i tehniku savjetovališnog rada,

- prisustvuje savjetovališnom radu s pojedincem, bračnim partnerima i članovima obitelji (individualni, a po mogućnosti i s grupom),

b) u stručnoj cjelini za posvojenje i skrbništvo (2 mjeseca)

- prisustvuje intervjuu i primjeni drugih tehnika i testova kod bračnih drugova, odnosno osoba koje žele posvojiti dijete radi ocjene motiva i podobnosti za posvojenje i izrađuje koncept mišljenja o korisnosti posvojenja,

- upoznaje se sa sadržajem i načinom rada s naravnom majkom koja želi dati dijete na posvojenje (utvrđivanje motiva zrelosti odluke, uklanjanje odnosno smanjenje osjećaja krivnje),

- prisustvuje utvrđivanju opravdanosti zahtjeva za raskid posvojenja (upoznaje relevantne psihičke osobine posvojitelja i posvojenika, kvalitetu njihove veze i motive za postavljanje zahtjeva) i izrađuje koncept mišljenja o opravdanosti zahtjeva,

- prisustvuje radnjama u postupku i izrađuje koncept mišljenja za izbor skrbnika za maloljetnu osobu,

- prisustvuje radnjama u postupku, izrađuje nacrt mišljenja u slučajevima odobravanja poduzimanja važnijih mjera u pogledu ličnosti maloljetnog štićenika,

- prisustvuje obilasku štićenika u obiteljima i ustanovi,

- prisustvuje timskim sintezama u ovom području.

c) u stručnoj cjelini za opći socijalni rad (15 dana)

- prisustvuje radu s roditeljima i djecom u postupku izdvajanja djece iz naravne obitelji, ocjeni stanja i potreba za izdvajanje, te izrađuje koncept mišljenja o obliku zaštite djece (najmanje 10),

- ocjenjuje motive i podobnost potencijalnih hraniteljskih obitelji i izrađuje koncept mišljenja (najmanje 5),

- upućuje se i sudjeluje u izradi i izvedbi programa izobrazbe hraniteljske obitelji,

- prisustvuje donošenju timske odluke o izdvajanju djeteta iz obitelji i primjeni odgovarajućeg oblika zaštite djeteta,

d) u stručnoj cjelini za zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (1 mjesec)

- prisustvuje razgovoru s maloljetnikom s poremećajem u ponašanju i roditeljima u pripremnom postupku (najmanje 5),

- izrađuje koncept izvještaja sudu i prijedloga mjera (dijagnostički utvrđuje karakteristike ličnosti maloljetnika (najmanje 5),

- prisustvuje sudskom postupku pred vijećem za maloljetnike i u prekršajnom postupku za maloljetnike, te kontrolnim ročištima tijekom izvršenja odgojnih mjera,

- upoznaje se s načinom i sadržajem provođenja odgojne mjere pojačane brige i nadzora,

- prikuplja podatke o korisnicima primjenjujući metode intervjua, upitnike, sekundarnu analizu podataka, prema potrebi druge psihologijske metode,

- sudjeluje u dijagnostičkom radu primjenjujući metode intervjua, sistematsko i nesistematsko opažanje, testove za ispitivanje inteligencije, tehnike za ispitivanje ličnosti, te druge tehnike i testove,

- izrađuje nalaze i mišljenja kao rezultat prikupljanja podataka i dijagnostičkog rada,

- upoznaje savjetodavni rad i sudjeluje u njemu,

- upoznaje se s kriterijima i elementima evaluacije, odnosno vrednovanja i provjeravanja rezultata rada (procesa zaštite) odgojnog, savjetodavnog rada, te pojedinačnih intervencija,

- upoznaje se i sudjeluje u radu stručnog tima,

- upoznaje se i sudjeluje u organizaciji, koncipiranju i provođenju programa edukacije za suradnike socijalne skrbi (dobrovoljne aktivnosti, voditelje odgojne mjere pojačane brige i nadzora, i dr.),

- upoznaje, sudjeluje i provodi stručno-analitičke poslove vezane uz svakodnevne poslove i zadaće,

- upoznaje se i sudjeluje u izradi programa rada s pojedinim korisnicima i grupama,

- sudjeluje u kontaktima (sastancima, zajedničkom radu i drugim kontaktima) s vanjskim suradnicima i suradnim institucijama, ustanovama socijalne skrbi, pravosudnim tijelima, zdravstvenim i prosvjetnim ustanovama, sportskim i kulturno-umjetničkim udrugama, društveno-humanitarnim organizacijama i dr.),

- prati i analizira informacije sa stručnih sastanaka, stručnih i znanstvenih skupova i stručne literature,

- uz superviziju izrađuje cjeloviti stručno-analitički rad.

e) u stručnoj cjelini za zaštitu osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti (15 dana)

- prisustvuje radu s roditeljima (savjetodavni, a naročito u cilju prihvaćanja oštećenja djeteta i otklanjanja eventualnih, nepodesnih postupaka prema takvom djetetu (najmanje 5),

- prisustvuje savjetodavnom radu s osobom s tjelesnim, mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti.

2.6.2. Rad u domu socijalne skrbi

Psiholog - vježbenik u domu socijalne skrbi obavlja ove stručne djelatnosti (1 mjesec):

- upoznaje rad ustanove,

- prisustvuje radu s grupom,

- sudjeluje u radu s korisnikom radi prilagođavanja na novu sredinu i uvjete života,

- sudjeluje u radu s obitelji korisnika.

2.6.3. Rad u zdravstvenoj ustanovi koja ima uposlenog psihologa (15 dana)

Psiholog - vježbenik provodi vježbeničku praksu u zdravstvenoj ustanovi gdje upoznaje:

a) Psihodijagnostiku odraslih - najmanje 3 slučaja odraslih (7 dana):

- osnove psihopatologije vezane uz važeći klasifikacijski sustav,

- psihodijagnostika duševnih poremećaja,

- primjena psihologijskih instrumenata u svrhu određivanja duševnih poremećaja i patoloških tendencija.

b) Psihodijagnostika djece - najmanje 3 slučaja (7 dana):

- razvojni poremećaji,

- duševni poremećaji u dječjoj dobi,

- psihodijagnostika vezana uz klasifikaciju poremećaja.

2.6.4. Rad u prosvjetnoj ustanovi (15 dana)

U prosvjetnoj ustanovi psiholog - vježbenik sudjeluje:

- u rješavanju individualnih problema učenika (najmanje 5),

- u rješavanju konfliktnih situacija (najmanje 10),

- u otkrivanju djece s poremećajima u ponašanju i rad s njima,

- u radu s djecom s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti koja su uključena u redovno školovanja (najmanje 2),

- u radu s roditeljima (najmanje 5),

- u radu s prosvjetnim djelatnicima.

2.7. PSIHOLOG U DOMOVIMA SOCIJALNE SKRBI
- VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika psihologa u domovima socijalne skrbi jesu:

1. dom za djecu s poremećajima u ponašanju

2. dom za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja

3. dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe

4. dom za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe

5. centar za socijalnu skrb.

2.7.1. Rad u domu socijalne skrbi (5 mjeseci)

U domu socijalne skrbi u kojoj je zasnovao radni odnos psiholog - vježbenik:

- upoznaje se sa cjelokupnim stručnim radom doma,

- sudjeluje u prihvatu korisnika i sastavlja nacrt plana rada s korisnikom (najmanje 10),

- sudjeluje u radu dijagnostičkog tima i vršenju dijagnostičkih obrada (najmanje 10),

- prisustvuje timskoj sintezi,

- sastavlja nacrt mišljenja o najadekvatnijim oblicima zaštite (najmanje 10),

- surađuje s odgojnim osobljem doma u rješavanju problema odgojnih skupina ili pojedinačnih štićenika,

- sudjeluje u radu s grupama (kao odgojitelj, terapeut, organizator slobodnog vremena i sl.),

- sudjeluje u individualnom radu s korisnikom i njegovom obitelji (najmanje 10),

- sudjeluje u radu s obitelji korisnika (najmanje 10),

- upoznaje se s radom savjetovališta,

- upoznaje se s kriterijima i elementima evaluacije, odnosno vrednovanja i provjeravanja rezultata rada (odgojnog, savjetodavnog, te pojedinačnih intervencija),

- upoznaje se s načinim rada i sudjeluje u poslovima koji se odnose na uključivanje korisnika u život izvan ustanove,

- surađuje sa stručnim radnicima centara za socijalnu skrb u rješavanju problema pojedinih štićenika,

- surađuje s prosvjetnim, zdravstvenim i drugim ustanovama i službama u rješavanju problema korisnika.

2.7.2. Rad u drugim domovima socijalne skrbi u kojima vježbenik nije u radnom odnosu (mjesec dana)

Vježbenik ostvaruje vježbeničku praksu u domu:

- upoznaje rad doma,

- sudjeluje u radu s korisnikovom obitelji,

- prisustvuje sastancima stručnog tima.

2.7.3. Rad u centru za socijalnu skrb (3 mjeseca)

U centru za socijalnu skrb psiholog - pripravnik se raspoređuje u stručne cjeline:

a) zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju (15 dana),

b) zaštita osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti (15 dana),

c) brak i odnosi u braku, odnosi roditelja i djece (1 mjesec),

d) posvojenje i skrbništvo (15 dana),

e) opći socijalni rad (15 dana).

Vježbenik ostvaruje vježbeničku praksu prema sadržaju navedenom za te stručne cjeline za psihologa - vježbenika u centru za socijalnu skrb.

2.7.4. Rad u zdravstvenoj ustanovi (1 mjesec)

Psiholog - vježbenik provodi vježbenički staž u zdravstvenoj ustanovi na odjelu za neuropsihijatriju ili psihijatriju (uključivši i odjele za bolesti ovisnosti), gdje upoznaje:

- metode liječenja i rada s ovisnicima,

- najvažnije oblike zaštite psihijatrijskih bolesnika,

- najčešće psihijatrijske probleme i postupke djece,

- timski rad u zaštiti mentalnog zdravlja.

2.7.5. Rad u prosvjetnoj ustanovi (15 dana)

U prosvjetnoj ustanovi psiholog - vježbenik sudjeluje:

- u rješavanju individualnih problema učenika (najmanje 5),

- u rješavanju konfliktnih situacija (najmanje 10),

- u otkrivanju djece s poremećajima u ponašanju i rad s njima,

- u radu s djecom s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti koja su uključena u redovno školovanje (najmanje 2),

- u radu s roditeljima (najmanje 5),

- u radu s prosvjetnim djelatnicima.

2.8. DEFEKTOLOG - SOCIJALNI PEDAGOG - VJEŽBENIK

Nakon uvodnog dijela stručni voditelj organizira praktično osposobljavanje vježbenika, rasporedom u:

1. centar za socijalnu skrb,

2. dom za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja,

3. dom za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju,

4. dom za osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem.

Stručni voditelj, u okviru svoje stručne cjeline, raspoređuje vježbenika na pojedine stručne poslove i zadaće predviđene sadržajem vježbeničke prakse i brine se za njihovo obavljanje.

2.8.1. Rad u centru za socijalnu skrb (6 mjeseci)

Stručne cjeline u centru za socijalnu skrb, koje upoznaje vježbenik jesu:

a) tim za zaštitu braka, obitelji i djece,

b) posvojenje i skrbništvo

c) zaštita djece i mladeži s poremećajima u ponašanju

d) zaštita osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti vještačena kao djeca s premećajima u ponašanju)

e) opći socijalni rad (zaštita odgojno ugrožene djece)

U centru za socijalnu skrb, vježbenik u navedenim stručnim cjelinama upoznaje:

- organizaciju stručne cjeline,

- opseg, strukturu i druge specifičnosti problematike koje se primarno rješava u pojedinoj cjelini,

Pored općih poslova vježbenik se upoznaje s obavljanjem poslova stručnih djelatnika u cjelinama kako slijedi:

a) u stručnoj cjelini za zaštitu braka, obitelji i djece (20 dana):

- sudjeluje u donošenju odluka o povjeravanju djece u brakorazvodu, kod određenja stalnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, izmjene odluke o povjeravanju djece, povjeravanje djece drugoj osobi kod roditelj odlazi u inozemstvo, utvrđuje obiteljsku dinamiku, sustavno promatra djecu u obiteljskoj sredini, ocjenjuje emocionalne odnose između članova obitelji (najmanje 10),

- posjete djeci u vrtiću ili školskoj sredini, razgovori s odgojiteljem, pedagogom, školskim psihologom u cilju ocjene socijalne integriranosti u tim sredinama, u svezi preventivnih aktivnosti i ranog otkrivanja poremećaja u ponašanju djece,

- prisustvuje razgovoru s roditeljima i djecom u postupku oduzimanja djece od roditelja i izrađuje koncept mišljenja o potrebi primjene ove obiteljsko pravne mjere, kao i prijedloga oblika zaštite djece,

- izrađuje defektološko/pedagoško mišljenje o roditeljima u postupcima lišenja roditeljskog prava (najmanje 2),

- prisustvuje savjetodavnom radu s roditeljima i djecom u svrhu reguliranja i izvršenja osobnih odnosa s djecom (promjena stavova, partnerskog odnosa) i daje prijedlog u svezi održavanja kontakata (najmanje 10).

- prisustvuje ročištima na sudu u postupcima odnosa roditelja i djece,

- sudjeluje u kontaktima s ostalim suradnim službama i institucijama (prosvjeta zdravstvo, pravosudne ustanove, policija, humanitarne organizacije, udruženja građana i drugo),

- upoznaje principe, metode i tehniku savjetovališnog rada,

- prisustvuje savjetovališnom radu s pojedincem, bračnim partnerima i članovima obitelji (individualni, a po mogućnosti i s grupom).

b) u stručnoj cjelini za posvojenje i skrbništvo (10 dana):

- prisustvuje intervjuu ili primjeni drugih tehnika u obradi bračnih drugova, odnosno osoba koje žele posvojiti dijete, utvrđivanju motiva i potrebnim sposobnostima za posvojenje, izrađuje koncept mišljenja o korisnosti posvojenja,

- upoznaje sadržaje i načinom rada s naravnom majkom koja želi dati dijete na posvojenje (utvrđivanje motiva, zrelosti odluke, osjećaj krivnje i drugo),

- prisustvuje utvrđivanju opravdanosti zahtjeva za raskid posvojenja te motiva za takav zahtjev, izrađuje koncept mišljenja, utvrđuje opravdanost zahtjeva,

- prisustvuje radnjama u postupku i izrađuje koncept mišljenja u svezi izbora skrbnika,

- prisustvuje obilasku štićenika u obitelji i domovima socijalne skrbi,

- prisustvuje timskim sintezama u ovom području.

c) stučna cjelina općeg socijalnog rada (10 dana):

- sudjeluje u postupku timske obrade djeteta i primjeni odgovarajućeg oblika zaštite djece,

- prisustvuje radu s roditeljima i djecom u postupku izdvajanja djece iz obitelji, ocjeni stanja i potreba izdvajanja, te izrađuje koncept mišljenja i prijedloga za djecu (najmanje 10), kao i u drugim postupcima u svezi izbora primjerene zaštitne mjere (socijalne ili obiteljsko pravne),

- uključuje se u rad s obitelji i djecom (individualni i skupni),

- ocjenjuje motive i potrebne sposobnosti potencijalnih udomiteljskih obitelji i izrađuje koncept mišljenja (najmanje 5),

- sudjeluje u postupku ranog otkrivanja djece i mladeži koja žive u rizičnom obiteljskom okruženju,

d) u stručnoj cjelini za zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju (4 mjeseca)

- prisustvuje razgovoru s djecom, mladeži i roditeljima u novootkrivenim slučajevima (bilo da se radi o izvješću policije, škole, državnog odvjetništva, suda ili drugih osoba),

- sudjeluje u timskoj obradi slučaja, izrada koncepta nalaza i mišljenja s prijedlogom najpogodnije mjere zaštite,

- upoznaje se i uključuje u suradni odnos s drugim službama koje na lokalnoj razini skrbe o djeci i mladeži,

- upoznaje i sudjeluje u individualnom i skupnom radu s djecom, mladeži i obitelji,

- prisustvuje u ispitnom postupku djece i mladeži - za počinitelje kaznenih djela u policijskoj postaji,

- prisustvuje sudskom postupku pred vijećem za maloljetnike i u prekršajnom postupku za maloljetnike, te kontrolnim ročištima tjekom izvršenja odgojnih mjera,

- sudjeluje u dijagnostičkom postupku za djecu s poremećajima u ponašanju te mladež, izradi nalaza i mišljenja s prijedlogom najprimjerenije mjere obiteljsko pravne zaštite i u njenom izvršenju, samostalno se uključuje u dijagnostičku obradu i predlaže primjerene mjere zaštite,

- upoznaje se sa sadržajima provođenja odgojnih mjera, kazne maloljetničkog zatvora i zaštitnih mjera prema maloljetnicima te mlađim punoljetnim osobama,

- vrši posjetu ustanovama i sudjeluje u provođenju odgojnih mjera, kazne maloljetničkog zatvora te zaštitnih mjera za maloljetnike,

- sudjeluje u pridržaju izvršenja mjera i radi na provedbi alternativnih sankcija,

- prisustvuje u postupku prema punoljetnim počiniteljima kaznenih djela na štetu djece, sudjeluje u timskoj obradi slučaja i izradi nalaza i mišljenja,

- sudjeluje i upoznaje se s izradom programa rada za pojedini slučaj, te nadopune/izmjene programa,

- sudjeluje u izvršenju konkretnih zadataka iz programa rada na slučaju,

- sudjeluje u izobrazbi vanjskih suradnika i radu stručnom djelatnika s vanjskim suradnicima u svezi provedbe mjera obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite,

- vrši posjete maloljetnicima u odgojnim domovima,

- sudjeluje u radu na postpenalnom prihvatu povratnika iz odgojnih ustanova i odgojnih zavoda,

- sudjeluje u radu na specijalnom hraniteljstvu,

- prati i analizira informacije sa sastanaka stručnog tima, znanstvenih skupova i prati stručnu literaturu u svezi postignuća u radu,

- prisustvuje sustručnjačkoj i samosuspenziji te evaluaciji.

c) stručna cjelina općeg socijalnog rada (10 dana):

- sudjeluje u postupku timske obrade djeteta i primjeni odgovarajućeg oblika zaštite djece,

- prisustvuje radu s roditeljima i djecom u postupku izdvajanja djece iz obitelji, ocjeni stanja i potreba izdvajanja, te izrađuje koncept mišljenja i prijedloga za djecu (najmanje 10), kao i u drugim postupcima u svezi izbora primjerene zaštite mjere (socijalne ili obiteljsko pravne),

- uključuje se u rad s obitelji i djecom (individualni i skupni),

- ocjenjuje motive i potrebne sposobnosti potencijalnih udomiteljskih obitelji i izrađuje koncept mišljenja (najmanje 5),

- sudjeluje u postupku ratnog otkrivanja djece i mladeži koja žive u rizičnom obiteljskom okruženju,

d) u stručnoj cjelini za zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju (4 mjeseca),

- prisustvuje razgovoru s djecom, mladeži i roditeljima u novootkrivenim slučajevima (bilo da se radi o izvješću policije, škole, državnog odvjetništva, suda ili drugih osoba),

- sudjeluje u timskoj obradi slučaja, izrada komcepta nalaza i mišljenja s prijedlogom najpogodnije mjere zaštite,

- upoznaje se i uključuje u suradni odnos s drugim službama koje na lokalnoj razini skrbe o djeci i mladeži,

- upoznaje i sudjeluje u individualnom i skupnom radu s djecom, mladeži i obitelji,

- prisustvuje u ispitnom postupku djece i mladeži - za počinitelje kaznenih djela u policijskoj postaji,

- prisustvuje sudskom postupku pred vijećem za maloljetnike i u prekršajnom postupku za maloljetnike, te kontrolnim ročištima tjekom izvršenja odgojnih mjera,

- sudjeluje u dijagnostičkom postupku za djecu s poremećajima u ponašanju te mladež, izradi nalaza i mišljenja s prijedlogom najprimjerenije mjere obiteljsko pravne zaštite i u njenom izvršenju, samostalno se uključuje u dijagnostičku obradu i predlaže primjerene mjere zaštite,

- upoznaje se sa sadržajima provođenja odgojnih mjera, kazne maloljetničkog zatvora i zaštitnih mjera prema maloljetnicima te mlađim punoljetnim osobama,

- vrši posjetu ustanovama i sudjeluje u provođenju odgojnih mjera, kazne maloljetničkog zatvora te zaštitnih mjera za maloljetnike,

- sudjeluje u pridržaju izvršenja mjera i radi na provedbi alternativnih sankcija,

- prisustvuje u postupku prema punoljetnim počiniteljima kaznenih djela na štetu djece, sudjeluje u timskoj obradi slučaja i izgradi nalaza i mišljenja,

- sudjeluje i upoznaje se s izradom programa rada za pojedini slučaj, te nadopune/izmjene programa,

- sudjeluje u izvršenju konkretnih zadataka iz programa rada na slučaju,

- sudjeluje u izobrazbi vanjskih suradnika i radu stručnog djelatnika s vanjskim suradnicima u svezi provedbe mjera obiteljsko pravne kazneno pravne zaštite,

- vrši posjete maloljetnicima u odgojnim domovima,

- sudjeluje u radu na postpenalnom prihvatu povratnika iz odgojnih ustanova i odgojnih zavoda,

- sudjeluje u radu na specijalnom hraniteljstvu,

- prati i analizira informacije sa sastanka stručnog tima, znanstvenih skupova i prati stručnu literaturu u svezi postignuća u radu,

- prisustvuje sustručnjačkoj i samosuspenziji te evaluaciji.

e) u stručnoj cjelini za zaštitu osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti (10 dana),

- sudjeluje u otkrivanju osoba s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem, posebice djece s poremećajima u ponašanju čiji su poremećaji uvjetovani organskim oštećenjima,

- prisustvuje izradi nacrta plana aktivnosti s korisnikom i njegovom obitelji,

- prisustvuje izradi zaključaka o upućivanju korisnika na dijagnostičku obradu,

- sastavlja nacrt rješenja o uključivanju osoba u tretman (rehabilitaciju),

- sastavlja nacrt rješenja o smještaju u odgovarajuće domove socijalne skrbi

- sudjeluje u praćenju korisnika u tijeku tretmana i predlaže izmjene oblika zaštite ako su isti potrebni, te sudjeluje u radu s obitelji.

2.8.2. Rad u domu za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja (20 dana)

2.8.3. Rad u domu za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (4 mjeseca)

2.8.4. Rad u domu za osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem (1 mjesec)

U domovima pod točkama 2.8.2., 2.8.3. i 2.8.4. vježbenik:

- upoznaje rad doma,

- prisustvuje radu sa skupinom djece i mladeži,

- sudjeluje u radu s korisnikom radi prilagođavanja na novu sredinu i uvjete života,

- sudjeluje u radu s korisnikovom obitelji,

- prisustvuje sastancima stručnog tima,

- prisustvuje vještačenju djece i mladeži s poremećajima u ponašanju (opservacija).

2.9. DEFEKTOLOG - VJEŽBENIK

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira praktično osposobljavanje vježbenika rasporedom u:

1. centru za socijalnu skrb,

2. domovi socijalne skrbi, ovisno o studijskom usmjerenju defektologa,

3. zdravstvene i prosvjetne ustanove, te ustanove odnosno druge pravne osobe za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalida,

4. udruge invalida i roditelja invalidne djece.

Stručni voditelj, u okviru svoje stručne cjeline, raspoređuje vježbenika na pojedine stručne poslove i zadaće i brine se za njihovo obavljanje.

2.9.1. Rad u centru za socijalnu skrb (5 mjeseci)

U centru za socijalnu skrb defektolog-vježbenik obavlja sljedeće poslove i zadaće:

- upoznaje opći socijalni rad,

- organizaciju stručne cjeline za skrb osoba s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjima,

- opseg, strukturu i druge karakteristike pitanja i problema koji se tu primarno rješavaju za osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

- prisustvuje radnjama u postupku ostvarivanja socijalne skrbi osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

- obavlja jednostavnije radnje u postupku ostvarivanja socijalne skrbi osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti,

- obavlja uvid u spise predmeta osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

- upoznaje se s karakteristikama osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti koje ostvaruju prava iz socijalne skrbi u okviru dotičnog centra za socijalnu skrb,

- upoznaje se s pravima socijalne skrbi te uvjetima i postupcima za njihovo ostvarivanje,

- sudjeluje u pripremi programa na otkrivanju osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

- upoznaje se s postupkom vještačenja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti

- sastavlja nacrt zaključaka o upućivanju osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti na vještačenje,

- upoznaje se sa sadržajem dosijea vještačenih osoba te dokumentacijom koju vode tijela vještačenja,

- upoznaje se sa stručnim i administrativnim poslovima vještačenja,

- sastavlja nacrt rješenja o upućivanju osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti na odgovarajući tretman,

- sudjeluje u praćenju korisnika u tijeku tretmana i predlaže izmjenu prava socijalne skrbi, ako je to potrebno,

- sudjeluje u postupku profesionalnog usmjeravanja i uključivanja korisnika s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti u stručno obrazovanje, profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje za samostalan život i rad te prati napredak osobe u tijeku toga postupka,

- sudjeluje u radu s korisnikom po prestanku institucionalnog tretmana,

- sudjeluje u pronalaženju odgovarajućeg zaposlenja korisnika, te praćenju korisnika na radnom mjestu i pružanju adekvatne pomoći u njegovoj adaptaciji i socijalizaciji,

- izrađuje plan aktivnosti rada s korisnikom i njegovom obitelji i sudjeluje u provođenju te aktivnosti,

- pomaže korisniku u ostvarivanju prava socijalne skrbi u drugim sustavima,

- upoznaje način i oblike, te sudjeluje u ostvarivanju suradnje s čimbenicima iz sustava zdravstva, prosvjete, mirovinskog i invalidskog osiguranja, rada i zapošljavanja i iz drugih sustava od interesa za unapređivanje kvalitete življenja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti.

2.9.2 Rad u domovima socijalne skrbi (4 mjeseca)

U domovima socijalne skrbi za osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem vježbenik se upoznaje s:

- organizacijom, uvjetima i načinom rada doma,

- oblicima tretmana koji se provodi s osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, ili psihičkom bolesti,

- poslovima i zadaćama defektologa-odgojitelja,

- prijemom korisnika u dom,

- dokumentacijom vještačenja osobe,

- metodom, oblicima i sredstvima za rad korisnika odnosno za provođenje odgoja i obrazovanja, profesionalnog osposobljavanja, okupacijskih i rekreacijskih aktivnosti,

- sudjeluje u radu stručnog tima i kolegija,

- sudjeluje u izradi nacrta tjednog, mjesečnog i godišnjeg programa rada defektologa-odgojitelja,

- sudjeluje u svim organiziranim oblicima rada s korisnikom (individualnom, grupnom i dr.),

- izrađuje izvještaj o ostvarenom programu rada s korisnikom,

- surađuje s odgojno-obrazovnom ustanovom u koju polazi korisnik,

- sudjeluje u radu s obitelji korisnika,

- upoznaje se s načinom rada i sudjeluje u poslovima i zadaćama koji se odnose na uključivanje korisnika u život i rad izvan ustanove.

2.9.3. Zdravstvene ustanove (15 dana)

U zdravstvenim ustanovama defektolog-vježbenik upoznaje se:

- s oblicima i načinom provođenja tretmana osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

- sudjeluje u provođenju tretmana osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

- surađuje sa zdravstvenim i drugim djelatnicima u tretmanu osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

- surađuje s roditeljima osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti u svrhu što uspješnije medicinske rehabilitacije.

2.9.4. Prosvjetne ustanove (15 dana)

U prosvjetnim ustanovama defektolog-vježbenik upoznaje se s:

- načinom i mogućnosti otkrivanja djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

- s dokumentacijom o vještačenju djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti i preporukama za tretman,

- sudjeluje u odgojno-obrazovnom radu djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

- surađuje s prosvjetnim djelatnicima u odgoju i obrazovanju djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

- surađuje s roditeljima djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

2.9.5. Rad u ustanovama odnosno drugim pravnim osobama za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalida i u centrima za radnu terapiju (1 mjesec)

U ustanovama za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalida i u centrima za radno-okupacijske aktivnosti defektolog vježbenik upoznaje se s:

- programom, načinom i mogućnostima profesionalne orijentacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti koja se provode u tim ustanovama,

- upoznaje se s vrstama oštećenja osoba koje se upućuju u te ustanove,

- sudjeluje u ostvarivanju programa profesionalne orijentacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti,

- upoznaje s programom radno-okupacijske aktivnosti za osobe sa težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolesti i sudjeluje u provođenju tog programa.

2.10. ODGOJITELJ U DOMOVIMA ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU - VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika odgojitelja u domovima za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju i duljina obavljanja vježbeničke prakse po cjelinama:

1. dom za djecu s poremećajima u ponašanju (6 mjeseci)

2. dom za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja (2 mjeseca)

3. dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe (2 mjeseca)

4. centar za socijalnu skrb (1 mjesec)

2.10.1. U domu za djecu s poremećajima u ponašanju odgojitelj-vježbenik obavlja sljedeće poslove:

- upoznaje organizaciju rada doma,

- upoznaje cjelokupni stručni rad u domu za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju,

- upoznaje evidenciju i dokumentaciju o korisnicima,

- sudjeluje u radu stručnog vijeća,

- sudjeluje u radu odgajateljskog vijeća,

- sudjeluje u formiranju odgojnih skupina,

- sudjeluje u izradi godišnjeg i mjesečnog programa rada,

- sudjeluje u neposrednom radu s odgojnom skupinom,

- izrađuje nacrt tjedne i dnevne pripreme s korisnicima,

- izrađuje nacrt individualnog programa rada s korisnikom,

- vodi brigu o zdravstvenom stanju štićenika, poduzima mjere za provođenje liječničke intervencije,

- priprema i vodi štićenike na pregled u zdravstvene ustanove (bolnice, ambulante),

- brine o školovanju štićenika,

- sudjeluje u pripremi i izradi didaktičkog materijala,

- izrađuje individualne planove rada na savladavanju školskog gradiva sa štićenicima,

- surađuje sa stručnim timom doma u rješavanju problema odgojne skupine ili pojedinačnih štićenika,

- surađuje s ostalim odgojnim osobljem kroz informiranje, dogovor i usklađivanje odgojnog djelovanja, te u rješavanju problema štićenika,

- kontaktira i surađuje s prosvjetnim djelatnicima u rješavanju obrazovnih i odgojnih problema štićenika,

- kontaktira s obiteljima korisnika,

- brine o higijeni prostora odgojne skupine,

- sudjeluje u uređenju radnog prostora,

- izrađuje nacrt plana i programa rada slobodnih aktivnosti u domu i izvan njega, za članove svoje skupine, a u suradnji s odgajateljima slobodnih aktivnosti,

- sudjeluje u neposrednom provođenju slobodnih aktivnosti,

- sastavlja nacrt izvješća o radu odgojne skupine i napredovanja korisnika,

- sastavlja nacrt izvješća o odgojnom i obrazovnom uspjehu štićenika na kraju svakog obrazovnog razdoblja,

- sastavlja izvješće o odgojnom i obrazovnom uspjehu štićenika na traženje centra za socijalnu skrb ili suda,

- sudjeluje u dežurstvima za vrijeme dnevnog odmora korisnika, vikendom i praznicima.

2.10.2. U ustanovama pod točkama 2. i 3. vježbenik-odgojitelj obavlja poslove prema sadržaju vježbeničke prakse propisane za odgojitelja-vježbenika u toj vrsti doma.

2.10.3. U ustanovi pod točkom 4. vježbenik odgojitelj upoznaje se s radom sljedećih stručnih cjelina:

a) zaštita djece i mladeži s poremećajima u ponašanju (10 dana)

b) zaštita osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti,

c) opći socijalni rad (10 dana)

U centru za socijalnu skrb vježbenik odgojitelj u narečenim cjelinama upoznaje:

- organizaciju stručne cjeline,

- opseg, strukturu i karakteristike problema koji se tu primarno rješavaju,

- obavlja uvid u spise predmeta,

- prisustvuje obilasku obitelji korisnika.

2.11. ODGOJITELJ U DOMOVIMA ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE - VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika odgojitelja u domovima za tjelesno ili mentalno oštećene osobe i duljina trajanja obavljanja vježbeničke prakse po cjelinama:

1. dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe (6 mjeseci),

2. dom za djecu s poremećajima u ponašanju (3 mjeseca),

3. dom za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja (2 mjeseca).

2.11.1. U domu za tjelesno ili mentalno oštećene osobe vježbenik obavlja sljedeće poslove:

- sudjeluje u radu stručnog vijeća,

- sudjeluje u radu odgajateljskog vijeća,

- sudjeluje u izradi godišnjeg i mjesečnog programa rada,

- izrađuje nacrt tjedne i dnevne pripreme rada s korisnicima,

- izrađuje nacrt individualnog programa rada s korisnikom,

- sastavlja nacrt izvješća o radu odgojne skupine i napredovanje korisnika,

- sudjeluje u formiranju odgojnih skupina,

- sudjeluje u neposrednom radu s odgojnom skupinom,

- sudjeluje u pripremi i izradi didaktičnog materijala,

- izrađuje nacrt plana i programa rada slobodnih aktivnosti u domu i izvan njega,

- sudjeluje u neposrednom provođenju slobodnih aktivnosti,

- sudjeluje u dežurstvima za vrijeme dnevnog odmora korisnika i vikendom,

- sudjeluje u organiziranju i provođenju prigodnih svečanosti,

- sudjeluje u uređenju radnog prostora,

- kontaktira s obiteljima korisnika,

- upoznaje organizaciju rada ustanove,

- upoznaje cjelokupni stručni rad u domu za tjelesno ili mentalno oštećene osobe,

- upoznaje evidenciju i dokumentaciju o korisnicima.

2.11.2. U domovima pod točkama 2. i 3. vježbenik-odgojitelj obavlja poslove prema sadržaju vježbeničke prakse propisane za odgojitelje-vježbenike u ovim vrstama domova, a raspoređuje ga stručni voditelj u okviru svoje stručne cjeline.

2.12. ODGOJITELJ U DOMU ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆEG RODITELJSKOG STARANJA - VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika-odgojitelja u domu za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja i duljina trajanja obavljanja vježbeničke prakse po cjelinama jesu:

1. Dom za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja (7 mjeseci)

2. Dom za djecu s poremećajima u ponašanju (2 mjeseca)

3. Dom za tjelesno i mentalno oštećene osobe (2 mjeseca)

2.12.1. U domu za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja - vježbenik obavlja sljedeće poslove:

- sudjeluje u izradi individualnog i grupnog plana rada,

- brine o provođenju osobne higijene, zdravlju, školovanju i odgoju djece,

- sudjeluje u uređenju prostora i okoliša ustanove,

- sudjeluje u organiziranju i provođenju slobodnih aktivnosti,

- upoznaje se s vođenjem propisane stručne dokumentacije i evidencije u ustanovi,

- sudjeluje u davanju mišljenja glede kvalitete kontakata roditelja s djecom,

- surađuje sa školskim i predškolskim ustanovama,

- sudjeluje u provođenju i praćenju kontakata s djetetom od strane roditelja, djelatnika centra za socijalnu skrb ili drugih osoba,

- sudjeluje u radu stručnih tijela u ustanovi,

- sudjeluje u pripremi korisnika za otpust iz doma,

- sudjeluje u iniciranju provođenja određenih prava djeteta za koja su zaduženi drugi društveni čimbenici (škola, zdravstvo i dr.)

2.12.2. Provođenje dijela vježbeničke prakse navedene pod točkom 2. i 3. vježbenik će realizirati sukladno programu provođenja vježbeničke prakse koji se odnosi na odgojitelja vježbenika u toj vrsti ustanova, a raspoređuje ga stručni voditelj u okviru svoje stručne cjeline.

2.13. RADNI TERAPEUT U DOMU ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE - VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika radnog terapeuta u domovima za tjelesno ili mentalno oštećene osobe i duljina trajanja vježbeničke prakse po cjelinama jesu:

1. Dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe, SSS (6 mjeseci) i VSS/VŠS (9 mjeseci),

2. Dom za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe, SSS (3 mjeseca) i VSS/VŠS (3 mjeseca).

2.13.1. U domu za tjelesno ili mentalno oštećene osobe, vježbenik - radni terapeut obavlja sljedeće poslove:

- izrađuje nacrt mjesečnog i godišnjeg programa rada,

- izrađuje nacrt programa radne skupine i individualnog programa rada korisnika,

- vodi i nadzire rad korisnika,

- aktivno sudjeluje u procesu proizvodnje,

- pomaže i upućuje korisnike na rad i pomaže im kod prihvaćanja i usvajanja radnih operacija i radne discipline,

- sudjeluje u unapređenju djelatnosti i tehničke opremljenosti radionice,

- sudjeluje u osiguranju higijensko-tehničkih uvjeta rada skupine,

- sudjeluje u izradi uređenja prostorija domova i okoliša,

- prati tijek realizacije grupnog i individualnog radnog programa,

- upoznaje se s organizacijom rada ustanove,

- upoznaje se sa cjelokupnim stručnim radom u domu,

- upoznaje evidenciju i dokumentaciju korisnika,

- sastavlja nacrt mišljenja i prijedloga promjene individualnog radnog programa za korisnika,

- sastavlja nacrt izvješća i mišljenja o korisniku,

- sudjeluje u radu stručnog vijeća i vijeća terapeuta,

- sudjeluje u izradi nacrta programa i ostvarivanju suradnje s drugim srodnim domovima socijalne skrbi i drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove socijalne skrbi,

- kontaktira s obiteljima korisnika,

- sudjeluje u nabavci potrebnog materijala i opreme za provođenje radne terapije,

- sudjeluje u distribuciji proizvoda,

- sudjeluje u izradi evidencije nabavke potrebnog materijala i opreme i distribucije proizvoda.

2.13.2. U domu pod točkom 2. vježbenik-radni terapeut obavlja poslove prema sadržaju vježbeničke prakse propisane za radnog terapeuta-vježbenika u toj vrsti doma, a raspoređuje ga stručni voditelj u okviru svoje stručne cjeline.

2.14. RADNI TERAPEUT U DOMOVIMA ZA STARE, NEMOĆNE I DUŠEVNO OBOLJELE OSOBE - VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika radnog terapeuta u domovima za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe i duljina trajanja vježbeničke prakse po cjelinama jesu:

1. Dom za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe, SSS (6 mjeseci) i VSS/VŠS (9 mjeseci)

2. Dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe, SSS (3 mjeseca) i VSS/VŠS (3 mjeseca)

2.14.1. U domu za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe radni terapeut-vježbenik obavlja sljedeće poslove:

- upoznaje se s radom i funkcioniranjem doma socijalne skrbi,

- upoznaje organizaciju stručne cjeline u kojoj obavlja vježbenički staž,

- upoznaje opseg, strukturu i druge karakteristike problema koji se primarno rješavaju u određenoj stručnoj cjelini,

- obavlja uvid u spise predmeta,

- sastavlja nacrt individualnog programa radno-okupacijskih, kulturno-zabavnih i rekracijskih aktivnosti novoprimljenog korisnika,

- sudjeluje u grupnom radu s novoprimljenim korisnicima,

- sudjeluje s ostalim stručnim djelatnicima u grupnom radu s korisnicima,

- sastavlja nacrt prijedloga godišnjeg i mjesečnog programa rada,

- sastavlja nacrt izvješća radno-okupacijskih, kulturno-zabavnih i rekreacijskih aktivnosti,

- sudjeluje u radu stručnog vijeća,

- sudjeluje u radu komisije za prijam korisnika,

- sudjeluje u izradi programa kulturno-zabavnih aktivnosti,

- sudjeluje u organiziranju radno-okupacijskih skupina korisnika,

- sudjeluje u organiziranju rekreacijskih interesnih skupina korisnika,

- sudjeluje u organiziranju zajedničkih rođendanskih proslava,

- sudjeluje u organiziranju obilježavanja prigodnih proslava,

- sudjeluje zajedno s liječnikom i fizioterapeutom na izradi radno-okupacijskih aktivnosti teže pokretnih i nepokretnih korisnika, korisnika s umanjenim sposobnostima,

- sudjeluje u izradi nacrta programa suradnje s drugim domovima socijalne skrbi, te drugim čimbenicima radi unapređenja rada kulturno-zabavnih, radno-okupacijskih i rekreacijskih aktivnosti doma,

- upoznaje se s radom stručnog vijeća doma,

- vodi evidenciju i dokumentaciju glede individualnih i grupnih aktivnosti korisnika.

2.14.2. U domu pod točkom 2. radni terapeut-vježbenik obavlja poslove sukladno programu provođenja vježbeničke prakse koji se odnosi za radnog terapeuta-vježbenika u ovoj vrsti ustanove, a raspoređuje ga stručni voditelj u okviru svoje stručne cjeline.

2.15. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U DOMU ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE - VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika medicinske sestre u domovima za tjelesno ili mentalno oštećene osobe i duljina trajanja obavljanja vježbeničke prakse po cjelinama jesu:

1. dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe, SSS (4 mjeseca) i VŠS (6 mjeseci),

2. dom za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, SSS (15 dana) i VŠS (1 mjesec),

3. dom za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe, SSS (15 dan) i VŠS (1 mjesec),

4. zdravstvene ustanove (4 mjeseca).

2.15.1. U domu za tjelesno ili mentalno oštećene osobe vježbenik-medicinska sestra/tehničar obavlja sljedeće poslove:

- upoznaje organizaciju rada doma,

- brine se za higijenu bolesničkih soba i drugih prostorija unutar zdravstvene jedinice,

- brine se za inventar, rublje i posuđe,

- prima i smještava korisnike u zdravstvenu jedinicu,

- brine se za osobnu higijenu korisnika u zdravstvenoj jedinici i provodi davanje propisane terapije bolesnim i drugim korisnicima doma,

- surađuje s liječnicima koji dolaze u ustanovu,

- priprema i vodi korisnike na pregled u zdravstvene ustanove (bolnice, ambulante),

- kontaktira s obitelji,

- izrađuje i vodi medicinsku dokumentaciju i evidenciju,

- sudjeluje u hranjenju i održavanju osobne higijene korisnika doma,

- obavlja dezinfekciju i sterilizaciju,

- promatra korisnike, uočava promjene zdravstvenog stanja korisnika i poduzima mjere za provođenje liječničke intervencije,

- pruža prvu pomoć,

- sudjeluje u radu stručnog vijeća.

2.15.2. U domovima pod točkom 2. i 3. vježbenik-medicinska sestra/tehničar obavlja poslove prema sadržaju vježbeničke prakse propisane za medicinsku sestru/tehničara-vježbenika u ovoj vrsti domova, a raspoređuje ga stručni voditelj u okviru svoje stručne cjeline.

2.15.3. Medicinska sestra/tehničar 4 mjeseca provodi u zdravstvenim ustanovama i to 2,5 mjeseca u bolničkoj djelatnosti i 1,5 mjesec u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Medicinska sestra/tehničar u bolničkoj djelatnosti provodi vježbeničku praksu u ovim cjelinama:

a) zdravstvena njega internističkih, bolesnika (15 dana),

b) zdravstvena njega kod infektivnih bolesti (15 dana),

c) zdravstvena njega u pedijatriji (15 dana),

c) zdravstvena njega u neurologiji (15 dana),

d) zdravstvena njega u psihijatriji (15 dana).

Medicinska sestra/tehničar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obavlja vježbeničku praksu u sljedećim cjelinama:

a) djelatnost patronaže ili kućne njege (15 dana),

b) zdravstvena njega u djelatnosti predškolske djece (7 dana),

c) zdravstvena njega u djelatnosti školske djece (7 dana),

d) zdravstvena njega u djelatnosti za zaštitu zdravlja žene (7 dana),

e) zdravstvena njega u djelatnosti opće medicine (7 dana).

Medicinska sestra obavlja vježbeničku praksu u zdravstvenim ustanovama sukladno sadržaju prema propisima zdravstva, u trajanju određenom ovim Pravilnikom.

2.16. MEDICINSKA SESTRA U DOMU ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆEG RODITELJSKOG STARANJA-VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika - medicinske sestre u domovima za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja i duljina trajanja obavljanja vježbeničke prakse jesu:

1. Dom za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja SSS (4 mjeseca) i VSS (6 mjeseci),

2. Dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe, SSS (15 dana) i VŠS (1 mjesec),

3. Dom za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe, SSS (15 dana) i VŠS (1 mjesec)

4. Zdravstvene ustanove (4 mjeseca).

2.16.1. U domu za djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja medicinska sestra - vježbenik obavlja sljedeće poslove:

- sudjeluje u skrbi o ishrani djece,

- sudjeluje u skrbi o higijeni, njezi i zdravlju djece,

- sudjeluje u odvođenju djece na specijalističke preglede,

- sudjeluje u higijeni prostora i opreme koju djeca koriste,

- sudjeluje u organizaciji odgojnog i rekreativnog rada s djecom,

- sudjeluje u poduzimanju mjera potrebitih za poduzimanje liječničkih intervencija,

- sudjeluje u provođenju određene terapije,

- sudjeluje u provođenju redovitih cijepljenja i sistematskih pregleda djece,

- sudjeluje u poticanju psihomotornog i intelektualnog razvoja djece,

- sudjeluje u izradi i provedbi stručne dokumentacije i evidencije u ustanovi,

- sudjeluje u praćenju kontakata roditelja i djeteta i davanju mišljenja glede kvalitete istoga,

- sudjeluje u provođenju rekreativnih aktivnosti,

- prisustvuje u radu sastanaka stručnih tijela u ustanovi.

2.16.2. Rad u domovima pod točkama 2. i 3. medicinska sestra-vježbenik obavlja poslove sukladno programu provođenja vježbeničke prakse za medicinsku sestru-vježbenika u ovim vrstama ustanova, a raspoređuje stručni voditelj, u okviru svoje stručne cjeline.

2.16.3. Rad u zdravstvenim ustanovama

Medicinska sestra 4 mjeseca provodi u zdravstvenim ustanovama i to u bolničkoj djelatnosti i primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Zdravstvena njega u bolničkoj djelatnosti obuhvaća:

- zdravstvenu njegu u pedijatriji (3 mjeseca)

Zdravstvena njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obuhvaća:

- zdravstvenu njegu u djelatnosti zaštite predškolske djece (15 dana)

- zdravstvenu njegu u djelatnosti zaštite školske djece (15 dana)

Vježbenička praksa u zdravstvenim ustanovama (bolnička djelatnost i primarna zdravstvena zaštita) provodit će se sukladno planu i programu provođenja vježbeničkog staža u zdravstvenim ustanovama, a u trajanju određenim ovim Pravilnikom.

2.17. MEDICINSKA SESTRA U DOMOVIMA ZA STARE, NEMOĆNE I DUŠEVNO OBOLJELE OSOBE - VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika medicinske sestre u domovima za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe i duljina trajanja obavljanja vježbeničke prakse jesu:

1. Dom za stare, nemoćne i duševno oboljele, SSS (4 mjeseca) i VŠS (6 mjeseci),

2. Dom za djecu bez roditelja, SSS (15 dana) i VŠS (1 mjesec),

3. Dom za tjelesno, duševno ili višestruko oštećenu djecu, SSS (15 dana) i VŠS (1 mjesec)

4. Zdravstvena ustanova (4 mjeseca).

2.17.1. U domu za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe medicinska sestra-vježbenik obavlja ove poslove:

- upoznavanje s radom i funkcioniranjem doma socijalne skrbi,

- upoznavanje organizacije stručne cjeline u kojoj obavlja vježbenički staž,

- sudjelovanje u provođenju opće i specijalne njege na jedinici za pojačanu njegu

- sudjeluje u provođenju ambulantnih pretraga,

- provodi davanje propisane terapije, mjerenju krvnog tlaka, previjanju, uzimanju uzoraka za laboratorijske pretrage,

- sudjeluje u hranjenju nepokretnih korisnika,

- sudjeluje u davanju klizme i sredstva za čišćenje,

- mjeri temperaturu i diurezu,

- sudjeluje u provođenju kateterizacije i previjanja korisnika,

- vrši sterilizaciju zavojnog materijala i instrumenata,

- vodi evidenciju davanja propisane terapije,

- vodi evidenciju pruženih usluga (kupanja, hranjenja, stolica, duereza),

- priprema korisnika za pregled u drugim zdravstvenim ustanovama,

- sudjeluje u prihvatu korisnika na jedinici za pojačanu njegu,

- sudjeluje kod uređenja umrlog i vrši izmještanje u izolaciju,

- sudjeluje kod davanja parenteralne terapije.

2.17.2. U domovima pod točkom 2. i 3. medicinska sestra-vježbenik obavlja poslove prema sadržaju vježbeničke prakse propisane za tu vrstu ustanove, a stručni voditelj je raspoređuje u okviru svoje stručne cjeline

2.17.3. Medicinska sestra 4 mjeseca provodi u zdravstvenim ustanovama i to 2,5 mjeseca u bolničkoj djelatnosti i 1,5 mjesec u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Medicinska sestra u bolničkoj djelatnosti provodi vježbeničku praksu u ovim cjelinama:

a) zdravstvena njega, internističkih bolesnika (15 dana),

b) zdravstvena njega kod infektivnih bolesti (15 dana),

c) zdrastvena njega u neurologiji (15 dana),

d) zdravstvena njega u psihijatriji (30 dana).

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obavlja vježbeničku praksu u sljedećim cjelinama:

a) djelatnosti patronaže ili kućne njege (30 dana),

b) zdravstvena njega u djelatnosti za zaštitu zdravlja žene (15 dana),

c) zdravstvena njega u djelatnosti opće medicine (15 dana).

Medicinska sestra obavlja vježbeničku praksu u zdravstvenim ustanovama sukladno sadržaju prema propisima zdravstva, a u trajanju određenom ovim Pravilnikom.

2.18. FIZIOTERAPEUT U DOMU ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE - VJEŽBENIK

Stručne cjeline za raspoređivanje vježbenika fizioterapeuta u domovima za tjelesno ili mentalno oštećene osobe i duljina trajanja vježbeničke prakse po cjelinama jesu:

1. dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe, SSS (4 mjeseca) i VŠS (6 mjeseci),

2. dom za stare, nemoćne i duševno oboljele osobe, SSS (15 dana) i VŠS (1 mjesec),

3. zdravstvene ustanove (4 mjeseca)

2.18.1. U domu za tjelesno ili mentalno oštećene osobe vježbenik obavlja ove poslove:

- upoznaje se s organizacijom rada doma,

- upoznaje se sa stručnim radom zdravstvene jedinice,

- surađuje s liječnicima kod obavljanja specijalističkih pregleda korisnika u ustanovi,

- priprema nacrt godišnjeg plana i programa rada,

- izrađuje nacrt individualnog plana po preporuci liječnika,

- vodi dokumentaciju i evidenciju,

- kontaktira s obiteljima,

- sudjeluje u radu stručnog vijeća,

- primjenjuje kineziterapeutske postupke u rehabilitaciji korisnika (provodi vježbe za relaksaciju i individualnu medicinsku gimnastiku, provodi medicinsku rehabilitaciju u postoperativnom tretmanu, provodi vježbe za primjenu ortopedskih pomagala, vježbe hodanja, vježbe kod skolioza, lordoza, kifoza, deformacije stopala), primjenjuje hidroterapiju - kupke, tuševi, vježbe i masaže u bazenu, krioterapiju - krio masaža, oblozi, parafinoterapiju te klasičnu masažu.

- provodi fizikalnu terapiju.

2.18.2. Vježbenik fizioterapeut provodi jedan dio vježbeničke prakse u zdravstvenim ustanovama i to u trajanju od 4 mjeseca, a u svom sadržaju obavlja ga prema propisima zdravstva, i to: na poslovima kineziterapije vježbenik fizioterapeut provodi 3 mjeseca, a na poslovima fizikalne terapije 1 mjesec.

PRILOG 2

Obrazac 1

(Format 14x20 cm)
(Vanjska strana korica)

(1. strana)

(2. strana lijevo)

(3 strana desno)

(strana 22)

PRILOG 3
Obrazac 2 (Format 21x30 cm)
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Ispitno povjerenstvo
Klasa: _______________
Ur.broj: _____________
Zagreb,
Na temelju članka _________Pravilnika o vježbeničkom stažu
stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi ("Narodne novi-
ne", broj ___________ ) Ministarstvo rada i socijalne skrbi izdaje ovo
UVJERENJE
o položenom stručnom ispitu

________________________ , __________________________
(ime i prezime) (nadnevak rođenja)
______________________, __________________, ____ ____________
(mjesto rođenja) (općina rođenja) (državljanstvo)
iz _______________________, polagao-la je dana__________________
(prebivalište i adresa)
stručni ispit za _________________________ , pred Ispitnim povjerenstvom
(navesti zvanje i struku)
Ministarstva rada i socijalne skrbi
ISPITNO POVJERENSTVO OCIJENILO JE DA JE IMENOVANI-
NA POLOŽILA STRUČNI ISPIT.
Ovo uvjerenje oslobođeno je od plaćanja upravnih pristojbi
temeljem članka 6. stavka 1. točke 14. Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine", br. 8/96.)
Predsjednik Ispitnog
povjerenstva

Nema povezanih objekata.

Ime Klasa Sekcija
Dokument Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN 30/99) Zakonski akt 1
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2011 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.